AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων: Θέση Εργασίας – Αμμόχωστος

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης εργασίας ωρομίσθιου εργάτη γενικών καθηκόντων. Η μισθοδοσία του ως άνω εργάτη καθορίζεται από την κλίμακα Ε4 των Κυβερνητικών Εργατών. Οι όροι εργοδότησης και οι υποχρεώσεις του εργάτη προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων θα καθορίζονται από την Συλλογική Σύμβαση που αφορά το Εργατικό Προσωπικό του Συμβουλίου.

Το άτομο που θα προσληφθεί μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών ευδόκιμης υπηρεσίας, αν οι υπηρεσίες του κριθούν ικανοποιητικές μονιμοποιείται και παίρνει όλα τα ωφελήματα που προβλέπονται από την αναφερόμενη Συλλογική Σύμβαση.

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (Κλ. Ε4)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(1) Να είναι απόφοιτος Λυκείου ή εξατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Τεχνικές γνώσεις σε θέματα υδραυλικού και μηχανολογικά, η γνώση συντήρησης εγκαταστάσεων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

(3) Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

(5) Να μην πάσχει από κλειστοφοβία και φοβία στο ύψος και να έχει ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικής εργασίας.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

(1) Να αναλαμβάνει την καθαριότητα καθώς και τη συντήρηση χώρων του Αποχετευτικού Δικτύου στην κοινότητα.

(2) Τοποθετεί και επιδιορθώνει σωλήνες και συναφή εξαρτήματα του δικτύου Αποχετεύσεων Λυμάτων/Όμβριων, των Αντλιοστασίων και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωριών.

(3) Διεξάγει εργασίες συντήρησης Αποχετευτικού Δικτύου, Αντλιοστασίων και μηχανημάτων του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων.

(4) Τοποθετεί και αφαιρεί αντλίες και συναφή εξαρτήματα και μηχανήματα.

(5) Λαμβάνει ενδείξεις από αντλιοστάσια/Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων.

(6) Να επιβλέπει και/ή συνοδεύει και/ή συντονίζει στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων οδοποιίας και άλλων αναπτυξιακών έργων στην κοινότητα.

(7) Εξετάζει θέματα ποιότητας νερού/λυμάτων.

(8) Οδηγεί τα οχήματα του Συμβουλίου.

(9) Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινο-χωρίων.

Σημείωση:

(1) Ο κάτοχος της θέσης μπορεί να κληθεί να εργαστεί πέραν των κανονικών ωρών εργασίας όταν είναι ανάγκη, να εκτελεί τη νενομισμένη υπηρεσία «αναμονής και κλήσης» ή επιφυλακής και να είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθορισμένα καθήκοντα κατά τα σαββατοκύριακα ή καθημερινές, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα εργασιών για όλους τους εργάτες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ). Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη ωρομίσθιου εργάτη γενικών καθηκόντων στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων». Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Κοκκινοχωρίων (ΣΑΚ) (Τηλ. 23257014) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου (Τ.Θ. 36652, 5523 Δάσος Άχνας) με συστημένη επιστολή, το αργότερο μέχρι την 01/12/2022. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στον αριθμό 23257014 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση infosbaka.lr@gmail.com.

Σημείωση:

(1) Σημειώνεται επίσης ότι η Αρμόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής εξέτασης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2022.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS