AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΕΤΕΚ: 2 Θέσεις εργασίας με μισθούς €1.492 και €1.292

ΕΤΕΚ: 2 Θέσεις εργασίας με μισθούς €1.492 και €1.292 – Λευκωσία

To ETEK έχει αναλάβει να υλοποιήσει Έργο Παροχής Ευκαιριών σε νέους αποφοίτους μηχανικούς συγκεκριμένων κλάδων για πραγματοποίηση απαιτούμενης πρακτικής άσκησης, κάτω από τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Το Έργο αναμένεται να εφαρμοστεί από την προκήρυξη του (αναμένεται εντός του 2023) μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2027 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για την υποστήριξη της Υπηρεσίας ΕΤΕΚ για την υλοποίηση του Έργου το ΕΤΕΚ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ορισμένου χρόνου όπως φαίνεται πιο κάτω. Η απασχόληση του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου θα είναι σε ετήσια βάση, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και την ολοκλήρωση του Έργου.

Α. Θέση ορισμένου χρόνου: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός: 1.492 ευρώ (χορηγείται και 13ος μισθός)

*εφαρμόζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις / αποκοπές οι οποίες εφαρμόζονται στο προσωπικό της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ

Ωράριο Εργασίας, το εκάστοτε ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας ΕΤΕΚ.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα

(γ) Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας

(δ) Μεταπτυχιακή εργασιακή πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων

(ε) Άδεια οδήγησης.

 

Β. Θέση ορισμένου χρόνου : ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ακαθάριστός μηνιαίος μισθός: 1.292 ευρώ (χορηγείται και 13ος μισθός)

*εφαρμόζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις / αποκοπές οι οποίες εφαρμόζονται στο προσωπικό της Υπηρεσίας του ΕΤΕΚ

Ωράριο Εργασίας, το εκάστοτε ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας ΕΤΕΚ.

Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

(β) Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας

(γ) Εργασιακή πείρα τουλάχιστον 2 χρόνων

(δ) Άδεια οδήγησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η προκήρυξη των δύο (2) θέσεων ορισμένου χρόνου στην οποία περιλαμβάνονται τα καθήκοντα, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή, καθώς και το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, www.etek.org.cy/el/news-details/theseisetek (ημερομηνία δημοσίευσης 18.10.2022).

 

Αιτήσεις για τη θέση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην προκήρυξη το αργότερο μέχρι τις 14.11.2022.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS