AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 7 Θέσεις Βοηθού Μηχανογράφησης

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 7 Θέσεις Βοηθού Μηχανογράφησης – Λευκωσία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανογράφησης για τη στελέχωση Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί:

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στο Πανεπιστήμιο ή στη Δημόσια Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.

 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

Τίτλος                  Βοηθός Μηχανογράφησης

Αρ. Θέσεων              Επτά (7)

Κατηγορία               Μόνιμη Θέση

Μισθολογική Κλίμακα      Α2, Α5 και A7(ii)

(Α2/1 (-10%) €13.598-€36.232) (Συνδυασμένες Κλίμακες)

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2/1 (-10%): €13.598, Α2: €15.109, €15.201, €15.293, €15.385, €15.496, €15.681, €16.060, €16.439, €16.818, €17.197, €17.576, €17.967, €18.544, Α5: €16.196, €16.826, €17.455, €18.168, €19.139, €20.110, €21.081, €22.052, €23.023, €23.994, €24.965, €25.936, €26.907, AM: €22.648, €23.780, €24.912, €26.044, €27.176, €28.308, €29.440, €30.572, €31.704, €32.836, €33.968, €35.100, €36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

1.   Χειρίζεται τις μονάδες μηχανολογικού και λογισμικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας / Σχολής / Τμήματος, καθώς και τις περιφερειακές και βοηθητικές μηχανές.

2.   Με την καθοδήγηση και επίβλεψη ανωτέρων του ετοιμάζει μικρά προγράμματα, τροποποιεί ή βελτιώνει υφιστάμενα προγράμματα, δοκιμάζει προγράμματα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, τεκμηριώνει προγράμματα και ακολουθεί τα εκάστοτε πρότυπα εργασίας.

3.   Βοηθεί στην οργάνωση και λειτουργία των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με λογισμικά συστήματα και συστήματα μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

4.   Βοηθεί στην υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση των χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των διάφορων Τμημάτων/Υπηρεσιών.

5.   Διατηρεί αρχείο δίσκων, ταινιών, προγραμμάτων και άλλων υλικών.

6.   Διατηρεί αρχείο προβλημάτων, λύσεων και αλλαγών των διαφόρων συστημάτων.

7.   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

8.   Υπάλληλοι οι οποίοι ανελίσσονται από τη μισθοδοτική κλίμακα Α2 στην Α5 και από την Α5 στην Α7 θα εκτελούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα.

Κατά την προκήρυξη της θέσης θα καθορίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες με βάση τον τομέα Υποστήριξης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.   (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα που θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης,

ή

(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα που θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ή Μέσης Εκπαίδευσης στον κλάδο των Θετικών Επιστημών.

2. Γνώση και πείρα στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων.

3.   Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

5.   Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

6.    Κατά την προκήρυξη της θέσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καθορίζει κατά πόσο απαιτείται ή όχι επιτυχία στις εξετάσεις για απόκτηση του ECDL (European Computer Driving License) ή επιτυχία στην εξέταση ICT -EUROPE / ΚΕΒΕ ή άλλο ισότιμο προσόν το οποίο θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, καθορίζονται τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα:

1.     (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνίας,

ή

(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνίας ή Μέσης Εκπαίδευσης στον κλάδο των Θετικών Επιστημών.

2.    Γνώση και πείρα στον Προγραμματισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων.

3.    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4.     Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, υπευθυνότητα και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

5.     Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.    Οι διοριζόμενοι με βάση τα στο 1(a) απαιτούμενα προσόντα θα τοποθετούνται στη 2η βαθμίδα της κλίμακας Α5. Την ίδια μεταχείριση θα έχουν και οι υπάλληλοι που αποκτούν τέτοια προσόντα μετά το διορισμό τους, σε τέτοια όμως περίπτωση η τοποθέτηση στη 2η βαθμίδα θα γίνεται από την ημερομηνία που αποκτάται το προσόν.

2.    Οι διοριζόμενοι που κατέχουν οποιαδήποτε από τα προσόντα που απαιτούνται στο 1 (β) θα τοποθετούνται στην κλίμακα Α2.

3.     Οι διοριζόμενοι θα εργάζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με το σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.

4.    Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

5.    Οι υπηρετούντες υπάλληλοι κατά την ημερομηνία εισαγωγής του θεσμού των συνδυασμένων κλιμάκων (16/02/1996) θα ανελίσσονται από τη μία συνδυασμένη κλίμακα στην άλλη όταν φθάσουν στο σημείο της κλίμακάς τους που αντιστοιχεί με την αφετηρία της επόμενης κλίμακας.

6.    Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία εισαγωγής του θεσμού των συνδυασμένων κλιμάκων (16/02/1996), εκτός από την αναφερόμενη στο (5) μεταχείριση, θα εξακολουθήσουν να παίρνουν την πρόσθετη προσαύξηση που θα δικαιούνταν σύμφωνα με το σύστημα προαγωγής στην ανώτερη θέση/τάξη, με βάση τις υφιστάμενες διευθετήσεις.

7.    Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία εισαγωγής του θεσμού των συνδυασμένων κλιμάκων (16/02/1996) που βρίσκονται σε σημείο ψηλότερο από το αρχικό σημείο της επόμενης κλίμακας θα εντάσσονται στο αντίστοιχο σημείο της επόμενης κλίμακας με βάση τους Κανονισμούς Αναπροσαρμογής Μισθών.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.    Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς και προφορικώς. Οι ημερομηνίες των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα.

2.    Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων βασίζεται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021.

3.    Με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιοσδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

4.    Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

5. Η αναφορά στη μισθοδοτική κλίμακα Α2/1 (-10%) αφορά τον ετήσιο βασικό μισθό της αρχικής βαθμίδας της κλίμακας Α2 της συνδυασμένης κλίμακας Α2, Α5 και Α7. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές της Α2/1 (-10%) με βάση τα σημερινά δεδομένα ανέρχονται στο ποσό των €1,166,09.

 

ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

(α) Η γραπτή εξέταση για τη θέση θα περιλαμβάνει (I) Νέα Ελληνικά (έκθεση ιδεών και κατανόηση κειμένου) με βαρύτητα 25%, (II) Αγγλικά (έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου) με βαρύτητα 15%, (III) Γενικές Γνώσεις ή/και Μαθηματικά (ερωτήσεις σε επίκαιρα θέματα, συντομογραφίες, ερωτήσεις ευφυΐας) με βαρύτητα 10% και (ίν) Ειδικό Θέμα (ερωτήσεις που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης στο Σχέδιο Υπηρεσίας) με βαρύτητα 50%.

(β) Στην Προφορική Εξέταση που θα διεξαχθεί στη συνέχεια της Γραπτής Εξέτασης, θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων υποψηφίων με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(Ι)/98 και των Τροποποιήσεών του.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 (μεσημέρι), στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να εγγράφει ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894176.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894176, 22894219 και 22894142 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hradmin@ucy.ac.cy

2. Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/ και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

3. Ο/Η/Οι υποψήφιος/α/οι που θα επιλεγούν για διορισμό στην υπό πλήρωση θέση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία Κύπρου που να φέρει ημερομηνία έκδοσης πριν την ημερομηνία διορισμού μέσω του οποίου θα αποδεικνύουν πως δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενείχε έλλειψη εντιμότητας ή/και ηθικής αισχρότητας. Παράλληλα, κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου εκτός αν πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ως κατάλληλος/η από πλευράς υγείας για αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση.

4. Για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης της υποψηφιότητας θα πρέπει να καταβάλλεται χρηματικό τέλος ύψους €35,00. Στην ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή PDF η απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης που θα φέρει το χαρακτηριστικό ΥΑΔ022 και ακολούθως το Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του/της υποψηφίου/ας. Η κατάθεση να γίνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Αρ. Λογαριασμού: 357013213602 και IBAN: CY63002001950000357013213602. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που ο/η αιτητής/αιτήτρια αποσύρουν το ενδιαφέρον τους ή που για οποιοδήποτε άλλο γεγονός πιθανόν να προκόψει (π.χ. δυσχέρεια προσέλευσης στην γραπτή αξιολόγηση, αποτυχία ή επιτυχία στη διαδικασία επιλογής Προσωπικού κτλ.), το πιο πάνω χρηματικό τέλος συμμετοχής καθίσταται μη-επιστρεπτέο.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS