AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΡΙΚ: 2 Θέσεις Εργασίας

ΡΙΚ: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πλήρωση 2 (δύο) κενών μόνιμων θέσεων, Λογιστή στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Η μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α9-Α11-Α12 (Συνδιασμένες Κλίμακες)
Α9: €30.413, €31.880, €33.347, €34.814, €36.281, €37.748, €39.215, €40.682, €42.149.
Α11: €40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637.
Α12: €44.978, €47.080, €49.182, €51.284, €53.386, €55.488, €57.590, €59.692

Στον μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση κατά διαστήματα.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Με οδηγίες του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία στον τομέα ευθύνης του/της.
2. Εποπτεύει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
3. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού στον τομέα ευθύνης του/της.
4. Διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντα του/της αλληλογραφία και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων και συναντήσεων.
5. Διενεργεί ή/και επιβλέπει ειδικές έρευνες και μελέτες που του/της ανατίθενται.
6. Συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών, στην επιτροπή προσφορών ή/ και σε άλλες διατμηματικές ομάδες στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
7. Βοηθά και συμβουλεύει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του οργανισμού και στην αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
8. Βοηθά τον/την Ανώτερο/η Λειτουργό Οικονομικών Υπηρεσιών στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της και αν του/της ανατεθεί, τον/την αναπληρώνει στην απουσία του/της.
9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ελεγκτών νόμου.
2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα η τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών αποτελεί πλεονέκτημα:
• Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Νομικά, Στατιστική (Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
3. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημ.: Οι διοριζόμενοι που είναι και κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος θα τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν μετά το διορισμό τους, η τοποθέτηση τους όμως στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11, θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος.
(Υποσημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Σημείωση:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Σημειώσεις:
1. Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση, εκτός αν:
α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
γ. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.
δ. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το ΡΙΚ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.
2. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λογιστή στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Κώστα Νικολαΐδη), costas.nicolaides@cybc.com.cy, όχι αργότερα από τις 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00μ.μ.
3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
4. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης τηλ: 22-862363.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS