AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Μηχανικός Γραφείου (μισθός €1.200 – €1.500)

Ζητείται Μηχανικός Γραφείου (μισθός €1.200 – €1.500) – Λευκωσία

H εταιρεία Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ, πιστοποιημένος εργοδότης ισότητας ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό γραφείου.

ΕΥΘΥΝΕΣ

✓ Ελέγχει σε καθημερινή βάση τα εισερχόμενα email που αφορούν τα κτίρια και τα έργα που
διαχειρίζεται η εταιρεία
✓ Καθορίζει το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων με στόχο τη διατήρηση του κόστους τους στα
χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, φροντίζοντας παράλληλα για τη μεγιστοποίηση του
καθημερινού όγκου εκτέλεσης έργων
✓ Συντονίζεται με την υπεύθυνη του τμήματος κατασκευών και τον CEO για τα κτίρια και τα έργα
✓ Παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των έργων και ενημερώνει τα σχετικά εταιρικά
συστήματα
✓ Εξασφαλίζει έγκαιρα, ολοκληρωμένα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος, την αποκατάσταση
τυχόν αστοχιών
✓ Ελέγχει την ποιότητα σε κάθε φάση των έργων των εργολάβων και εγκρίνει προς
πληρωμή την συμφωνηθείσα δαπάνη
✓ Διερευνά και προβαίνει σε εισηγήσεις εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών &
προδιαγραφών
✓ Επικοινωνεί με πελάτες και μεριμνά για την εξυπηρέτηση τους
✓ Επικοινωνεί συνεχώς με υπεργολάβους και προμηθευτές
✓ Μεριμνά για την εκτέλεση των εργασιών στα κτίρια βάση και των προτεραιοτήτων
✓ Υποβάλλει προσφορές ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και των κτιρίων
✓ Συντάσσει τεχνικές αναφορές
✓ Ετοιμάζει και στέλνει επιστολές
✓ Συντονίζει τις εξωτερικές εργασίες
✓ Επιβλέπει τα άτομα που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των εξωτερικών εργασιών
(υπαλλήλους και συνεργάτες)
✓ Συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από την εταιρεία

✓ Συντονίζει και λαμβάνει μέρος σε συναντήσεις οργάνωσης του προσωπικού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
✓ Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, μηχανολόγου μηχανικού ή άλλο
σχετικό με κατασκευές πτυχίο

✓Απαραίτητo προσόν για τη θέση τα άτομα να έχουν εγγραφεί στο μητρώο του ΕΤΕΚ και να έχουν εξασφαλίσει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή μηχανολόγο μηχανικό

✓ Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ms office, AutoCAD,
μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
✓ 2 χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΓΡΑΦΕΙΟΥ2/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy

Ο πρώτος μισθός θα κυμαίνεται από 1200 – 1500 ευρώ μικτά και η εταιρεία παρέχει προοπτικές περαιτέρω επαγγελματικής ανέλιξης, ευκαιρίες περαιτέρω οικονομικής ανέλιξης καθώς και δραστηριότητες εξισορρόπησης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS