AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΡΙΚ: 2 Θέσεις Γραφέων

ΡΙΚ: 2 Θέσεις Γραφέων – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΙΚ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για περίοδο έξι (6) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα έξι (6) μήνες για εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στα Τμήματα Τηλεοπτικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ και Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων.
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στα 1.201,59 Ευρώ.
Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Εκτελεί γενικά γραφειακά ή /και γραμματειακά καθήκοντα οπουδήποτε στο ΡΙΚ
2. Βοηθά στην τήρηση ή/και αναλαμβάνει την τήρηση Αρχείου εγγράφων ή/και Βιβλιοθήκης ή/και Δισκοθήκης ή/και Ταινιοθήκης καθώς και Μητρώου περιουσιακών στοιχείων.
3. Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, όπου τούτο χρειάζεται.
5. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο της, νομοθεσίας.
6. Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.
7. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
8. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρου/ας γραμματέα/ς.
9. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός του γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Τμήματος στο οποίο υπηρετεί.
10.Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του/της και μεριμνά για την προφύλαξή του.
11.Βοηθά τον/την Γραμματειακό Λειτουργό στην άσκηση των καθηκόντων του/της και τον/την αναπληροί στην απουσία του/της.
12.Δυνατόν να του/της ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου εγγράφων.
13.Συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και σε άλλες δια τμηματικές επιτροπές/ομάδες στη βάση των σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
14.Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τους προϊσταμένους του/της.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη μοριοδότηση, αποκτά προτεραιότητα αυτός/ή που έχει περισσότερη πείρα.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.
3. Έχει λευκό ποινικό μητρώο – δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
4. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το Ρ.Ι.Κ. ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τις δύο (2) θέσεις Γραφέων – στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22497900), όχι αργότερα από την 31η Αυγούστου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης, τηλ: 22 862363

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους που θα υποβάλουν το βιογραφικό τους σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, πως κατά την διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης τους, το ΡΙΚ θα εκτελέσει επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για τις αναγκαίες ενέργειες πριν από τη σύναψη σύμβασης εργοδότησης. Εφόσον προσληφθείτε, τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται καθόλη την διάρκεια της εργοδότησης σας ή αν η διαδικασία δεν τελεσφορήσει επιτυχώς, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, οπότε και θα καταστρέφονται με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση – μεταξύ άλλων – με τους τρόπους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ακολουθούμε, καθώς και τα δικαιώματα σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ δείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας & Απορρήτου του ΡΙΚ, η πιο επικαιροποιημένη έκδοση της οποίας βρίσκεται στον σύνδεσμο http://cybc.com.cy/privacy-policy/.

Το ΡΙΚ δεσμεύεται να επιβεβαιώνει τη λήψη καθώς και να εξετάσει και να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και τις καταγγελίες που λαμβάνει από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που πιστεύει ότι επηρεάζεται από την επεξεργασία των δεδομένων του από το ΡΙΚ. Για να διαβιβάσετε τέτοια ερωτήματα ή καταγγελίες σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο dataprotection@cybc.com.cy και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό, εντός 30 ημερών όπως ορίζεται από τον ΓΚΠΔ. Εάν παρά τις απαντήσεις και τις ενέργειές μας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σας, δεν είστε ικανοποιημένοι, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Κύπρου, στην οδό Ιάσωνος 1, 2ος Όροφος, Λευκωσία 1082. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Εποπτική Αρχή στο +357 22818456 η στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου commissioner@dataprotection.gov.cy

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS