AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής

Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό: Ζητείται Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής – Λεμεσός

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό, με 32 χρόνια ζωής και 70 άτομα προσωπικό παγκύπρια, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή.

Καθήκοντα & Ευθύνες

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής θα έχει την ευθύνη:

 • Της οργάνωσης, διοίκησης και συντονισμό όλων των Κέντρων και των  Προγραμμάτων σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
 • Της διαχείριση και έλεγχος οικονομικών δραστηριοτήτων. Παρέχει χρηματοοικονομική εποπτεία στην εφαρμογή του προϋπολογισμού για να διασφαλίζει την αποτελεσματική δαπάνη και συμμόρφωση.
 • Της διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και του συντονισμού της δραστηριότητας της Διευθυντικής Ομάδας. Συντονίζει το προσωπικό για τη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, ημερίδων, τελετών.
 • Της ετοιμασίας, σύνταξης, τροποποίησης και ελέγχου όλων των απαραίτητων εγγράφων που διέπουν την οργάνωση, διοίκηση και προώθηση του Συνδέσμου.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Υπηρεσιών ή σε άλλο θέμα σχετικό με τα καθήκοντα και ευθύνες της παρούσας θέσης.
 • Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού με αυξημένα επίπεδα ευθύνης, ή εμπλοκή σε ανώτατη διευθυντική/διοικητική θέση που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 • Πολύ καλή γνώση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τεχνικές Δεξιότητες

 • Ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική και χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Δεξιότητες στην αποτελεσματική καθοδήγηση, αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση με το προσωπικό
 • Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η γνώση των κανονισμών, διαδικασιών αλλά και του τρόπου λειτουργίας των Μ.Κ.Ο. στην Κύπρο.
 • Ευθυγράμμιση με τους στόχους, τις βασικές αξίες και τις πολιτικές του Οργανισμού.
 • Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την πρόοδο.
 • Ικανότητα να χειρίζεται εποικοδομητικά τις συγκρούσεις, ισχυρό προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, καλές δεξιότητες στην υλοποίηση και αξιολόγηση.

Βασικές Διοικητικές Ικανότητες:

 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων
 • Βελτίωση Ποιότητας
 • Διαχείριση Κινδύνου

Αμοιβή:

 • Ελκυστικό Πακέτο απολαβών και ωφελήματα
 • Αποστολή αιτήσεων

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο info@autismsociety.org.cy έως 25/8/22 η ώρα 3:00 μ.μ. αναγράφοντας τον τίτλο θέσης.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS