AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται 3 Γραμματείς

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Ζητούνται 3 Γραμματείς – Λευκωσία

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών θέσεων Γραμματέα.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Ενεργεί ως το σημείο πρώτης επαφής και χειρίζεται με επαγγελματισμό, ερωτήματα και άλλα θέματα ασθενών, συγγενών, συνεργατών ιατρών, είτε αυτά υποβάλλονται τηλεφωνικά είτε άλλως πως.
 2. Διεκπεραιώνει παραπομπές νέων περιστατικών ασθενών πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των προτύπων και των διαδικασιών του Κέντρου.
 3. Διεκπεραιώνει το ηλεκτρονικό και άλλο ταχυδρομείο των ιατρών με τους οποίους συνεργάζεται.
 4. Καταχωρεί πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο και σε άλλα συναφή συστήματα του Κέντρου.
 5. Διασφαλίζει την καταχώρηση ή/και προσωπικά καταχωρεί έγγραφα στο αρχείο και στους φακέλους των ασθενών έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται κενά στη συνεχιζόμενη παρακολούθηση των ασθενών.
 6. Συμβάλλει στη διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων των ασθενών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 7. Διευθετεί ή τροποποιεί ραντεβού και προωθεί παραπομπές, εισαγωγές κλπ στο Κέντρο και σε άλλα νοσοκομεία.
 8. Εντοπίζει φακέλους ασθενών και συνεργάζεται με τους βοηθούς αρχείου και κλητήρες και γενικά διαχειρίζεται το αρχείο φακέλων ασθενών στο χώρο εργασίας που εξυπηρετεί.
 9. Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια αναφορές, ιατρικές εκθέσεις, βεβαιώσεις κλπ.
 10. Συνεργάζεται με το νοσηλευτικό και με άλλο προσωπικό ώστε τα προγράμματα των ιατρών και των τμημάτων να διαμορφώνονται ομαλά.
 11. Σε ειδικές περιπτώσεις εξυπηρετεί και καλύπτει τις ανάγκες άλλων διευθυντικών στελεχών του Κέντρου.
 12. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
 13. Παραλαμβάνει, διανέμει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία σε καθημερινή βάση.
 14. Βοηθά και καθοδηγεί τους ασθενείς, το κοινό και τους επισκέπτες στις συναλλαγές τους με το Κέντρο.
 15. Αναλαμβάνει, όταν και εφόσον χρειαστεί, τις καθημερινές εγγραφές ασθενών σύμφωνα με την νενομισμένη διαδικασία που ισχύει. Εισπράττει τέλη και άλλες χρεώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και μετά το πέρας κάθε μέρας παραδίδει ισοσκελισμένο ταμείο στο λογιστήριο του Κέντρου.
 16. Εκτελεί γενικά καθήκοντα γραφείου όπως η φωτο-αντιγραφή και η αλληλογραφία.
 17. Φροντίζει για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, και διαχειρίζεται την γραφική και άλλη ύλη, αποτελεσματικά και σωστά ενημερώνοντας το κατάλληλο προσωπικό για τυχόν προβλήματα.
 18. Συμμετέχει στις συναντήσεις του προσωπικού και ενημερώνει τη διεύθυνση για τυχόν σοβαρά θέματα.
 19. Αναλαμβάνει την καταγραφή πρακτικών σε συνεδρίες επιτροπών ή όπου αλλού ζητηθεί.
 20. Προετοιμάζει και τακτοποιεί το ημερήσιο πρόγραμμα του τμήματος/ων που εξυπηρετεί.
 21. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού ή νέου προσωπικού (της ίδιας θέσης εργασίας).
 22. Αντικαθιστά άλλο προσωπικό.
 23. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 24. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 25. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον οργανισμό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή ισότιμο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διετές αναγνωρισμένο δίπλωμα γραμματειακών σπουδών ή αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 συνεχόμενων χρόνων με γραμματειακά καθήκοντα.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής δακτυλογραφίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής δακτυλογραφίας.
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά προτίμηση εφαρμογών Microsoft Office.
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Προσωπικά χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν με την θέση (π.χ. εμπιστευτικότητα κα.)

Προθεσμία: 16/8/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA