AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διευθύνον Πρόσωπο σε Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό

Περιφερειακός Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας  «Μαραθόκοσμος»: Ζητείται Διευθύνον Πρόσωπο – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Διευθύνοντος Προσώπου με σύμβαση στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας  «Μαραθόκοσμος», ο οποίος στεγάζεται στον Καλοπαναγιώτη.

Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός θα ανέρχεται μέχρι € 18,750.55  (ανώτατο ποσό), συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού, αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Το Διευθύνον Πρόσωπο του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας θα πρέπει να συνεργάζεται με τη Διοικούσα Επιτροπή, τους παιδοκόμους, τα παιδιά και τους γονείς για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, σύμφωνα με το πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας του Σταθμού, το οποίον έχει καταρτιστεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικότερα το Διευθύνον Πρόσωπο:

 1. Καθοδηγεί το προσωπικό του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος δημοκρατικός και ανοιχτός στην κοινωνία.
 2. Προΐσταται του προσωπικού και συντονίζει το έργο του. Συνεργάζεται μαζί του ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του συλλόγου διδασκόντων, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς.
 3. Εκπροσωπεί τον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους.
 4. Είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 5. Εφαρμόζει τους νόμους και υλοποιεί τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου.
 6. Προωθεί, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Συμβούλιο, τη λειτουργία των τμημάτων του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 7. Συνεισφέρει στις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
 8. Ενημερώνει το προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές για το πρόγραμμα, τους στόχους και το έργο του Σταθμού.
 9. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.
 10. Είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία του μηνιαίου προγράμματος εργασίας και την τήρηση ωραρίου του προσωπικού του Σταθμού και προγραμματίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού, ώστε να μη δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα στο σταθμό.
 11. Εισηγείται για έγκριση στο Επιστημονικό Συμβούλιο: α) τα αιτήματα του προσωπικού, β) τα αιτήματα των υπαλλήλων του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας για τη χορήγηση πάσης φύσεως άδειας.
 12. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή θέματα σχετικά με το πρόγραμμα αγωγής και φροντίδας, το προσωπικό και τη λειτουργία του Σταθμού.
 13. Προωθεί και εισηγείται, αφού ιεραρχήσει τα θέματα του Σταθμού, στη Διοικούσα Επιτροπή για επισκευές – συντηρήσεις των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, για προμήθειες παιδαγωγικού και λοιπού υλικού και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την υλοποίησή τους.
 14. Επιβλέπει αν η διατροφή των παιδιών τηρεί τις οδηγίες του διαιτολόγου – διατροφολόγου.
 15. Προωθεί τα αιτήματα των γονέων στη Διοικούσα Επιτροπή για οποιονδήποτε λόγο.
 16. Ετοιμάζει τα μηνιαία τιμολόγια για κάθε παιδί ξεχωριστά.
 17. Παρακολουθεί τις οικονομικές εισφορές των γονέων κάθε μήνα σε συνεργασία με τον/ην Γραμματειακό Λειτουργό και τη Διοικούσα Επιτροπή, προκειμένου να γίνεται η εξόφληση τους κανονικά.
 18. Το Διευθύνον Πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της ετήσιας άδειας λειτουργίας από το Γραφείο ευημερίας.
 19. Δέχεται τις αιτήσεις μείωσης ή απαλλαγής των οικονομικών συμμετοχών, εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή σχετικά και ενημερώνει τους γονείς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
 20. Συνεργάζεται με τον/η Γραμματειακό Λειτουργό και με τη Διοικούσα Επιτροπή για τα οικονομικά θέματα του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας και επιπλέον είναι υπεύθυνος/η για την είσπραξη των τροφείων και την απόδοσή τους στα ταμεία του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, καθώς επίσης και να ενημερώνει μηνιαία τη ΔΕ του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 21. Παρακολουθεί και ανανεώνει τις ιστοσελίδες του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας και τα social media σε συνεργασία με τον/η Γραμματειακό Λειτουργό.
 22. Είναι υπεύθυνος/η για τον καταρτισμό της ετήσιας έκθεσης απολογισμού των δραστηριοτήτων και γενικά της λειτουργίας του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας. Η έκθεση καταρτίζεται σε συνεργασία με τον Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 23. Παρακολουθεί και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 24. Συνεργάζεται για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, καθώς και την τήρηση αρχείου όλων των εισερχόμενων εγγράφων και επιστολών.
 25. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των σφραγίδων του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας, με τις οποίες σφραγίζει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και επιστολές.

Ειδικά καθήκοντα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας

 1. Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων (μητρώο βρεφών νηπίων και παιδιών, απουσιολόγια, φάκελο παιδιού κ.τ.λ).
 2. Είναι υπεύθυνος/η για την προμήθεια και τον έγκαιρο εφοδιασμό με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά που είναι απαραίτητα. Σε περίπτωση απουσίας ή ασθένειας της αναλαμβάνει η Γραμματειακή Λειτουργός.
 3. Συγκεντρώνει και μελετά τις αιτήσεις εγγραφής στον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό. Διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων. Εφαρμόζει τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα διάφορα τμήματα ή διαγραφής αυτών και τηρεί τα σχετικά αρχεία, σε συνεργασία με τον/ην Γραμματειακό Λειτουργό
 4. Τηρεί αρχείο για την κτιριακή υποδομή και τον εξοπλισμό κάθε τμήματος /γραφείου του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 5. Κρατά βιβλίο παρουσίας για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού και καταγράφει τις άδειες αυτού.
 6. Εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις φοίτησης των παιδιών του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 7. Επιμελείται των συμφερόντων του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας.
 8. Λόγω της άμεσης επαφής µε τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά µε υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας να δημιουργηθεί σε αυτά ικανότητα συγκέντρωσης και αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.

Το Διευθύνον Πρόσωπο εργάζεται με ευέλικτο ωράριο, το οποίο καθορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ των ωρών 6.30π.μ. – 18.00μ.μ. και κάθε δεύτερο Σάββατο από τις 8.00 – 16.30. Επιπρόσθετα, το Διευθύνον Πρόσωπο θα εργάζεται με υπερωριακή απασχόληση όποτε χρειαστεί, ανάλογα με το πρόγραμμα του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας. Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα παραμένει ανοικτός καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ δε θα λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Το Διευθύνον Πρόσωπο να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης σχετικά με τη φροντίδα και την ψυχοκοινωνική και πνευματική αγωγή του παιδιού (βρεφοκομία, παιδοκομία ή στα παιδαγωγικά).
 2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.
 4. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, η οποία θα πιστοποιείται από τις σχετικές βεβαιώσεις εργοδότησης, θα αποτελεί πλεονέκτημα.
 5. Οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, δημιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν έντυπο αίτησης μαζί με όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω. Χρειάζεται επίσης η επισύναψη επιστολής στην οποία να επεξηγούν: (α) τους λόγους που επιθυμούν να εργαστούν στον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό και (β) τι θεωρούν ότι έχουν να προσφέρουν στον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό.

Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30 – 16:30, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου στην ίδια διεύθυνση, με συστημένη επιστολή στην οποία να αναγράφεται  η ημερομηνία αποστολής και η ένδειξη: ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ “ΜΑΡΑΘΟΚΟΣΜΟΥ”. Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.30.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποταθούν στο τηλ. 22 000901.