AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Πρεσβεία της Ελλάδος: Ζητείται Οδηγός

Πρεσβεία της Ελλάδος: Ζητείται Οδηγός – Λευκωσία

H Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης οδηγού, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 422, του Νόμου 4781/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Για τους άρρενες, να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγή από αυτές.
  • Να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.  Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν.
  • Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
  • Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης, επαγγελματική άδεια οδήγησης θα συνεκτιμηθεί.
  • Να διαθέτουν γνώσεις μηχανολογίας αυτοκινήτου.
  • Να διαθέτουν σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευχέρεια επικοινωνίας.
  • Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα, ευελιξία και πνεύμα συνεργασίας.
  • Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως σχετική προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας,  άδεια παραμονής/εργασίας ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου μόνιμης διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι και την 24η Ιουνίου 2022, ως ακολούθως :

α) ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση:

acct.nic@mfa.gr

β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο
Βύρωνος 8-10, Τ.Κ 1096

Με την ένδειξη «Προκήρυξη Θέσης Οδηγού»

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA