AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Μηχανικός γραφείου (μισθός €1.200 – €1.500)

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ: Ζητείται Μηχανικός γραφείου – Λευκωσία

H εταιρεία Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ, πιστοποιημένος εργοδότης ισότητας ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό γραφείου.

ΕΥΘΥΝΕΣ

✓ Ελέγχει σε καθημερινή βάση τα εισερχόμενα email που αφορούν τα κτίρια και τα έργα που διαχειρίζεται η εταιρεία
✓ Καθορίζει το πρόγραμμα εκτέλεσης έργων με στόχο τη διατήρηση του κόστους τους στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, φροντίζοντας παράλληλα για τη μεγιστοποίηση του
καθημερινού όγκου εκτέλεσης έργων
✓ Συντονίζεται με την υπεύθυνη του τμήματος κατασκευών και τον CEO για τα κτίρια και τα έργα
✓ Παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη των έργων και ενημερώνει τα σχετικά εταιρικά συστήματα
✓ Εξασφαλίζει έγκαιρα, ολοκληρωμένα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος, την αποκατάσταση
τυχόν αστοχιών
✓ Ελέγχει την ποιότητα σε κάθε φάση των έργων των εργολάβων και εγκρίνει προς πληρωμή την συμφωνηθείσα δαπάνη
✓ Διερευνά και προβαίνει σε εισηγήσεις εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών & προδιαγραφών
✓ Επικοινωνεί με πελάτες και μεριμνά για την εξυπηρέτηση τους
✓ Επικοινωνεί συνεχώς με υπεργολάβους και προμηθευτές
✓ Μεριμνά για την εκτέλεση των εργασιών στα κτίρια βάση και των προτεραιοτήτων
✓ Υποβάλλει προσφορές ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και των κτιρίων
✓ Συντάσσει τεχνικές αναφορές
✓ Ετοιμάζει και στέλνει επιστολές
✓ Συντονίζει τις εξωτερικές εργασίες
✓ Επιβλέπει τα άτομα που αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση των εξωτερικών εργασιών
(υπαλλήλους και συνεργάτες)
✓ Συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνονται από την εταιρεία

✓ Συντονίζει και λαμβάνει μέρος σε συναντήσεις οργάνωσης του προσωπικού
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
✓ Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, μηχανολόγου μηχανικού ή άλλο σχετικό με κατασκευές πτυχίο
✓Απαραίτητo προσόν για τη θέση τα άτομα να έχουν εγγραφεί στο μητρώο του ΕΤΕΚ και να έχουν εξασφαλίσει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα ή μηχανολόγο μηχανικό
✓ Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ms office, AutoCAD,
μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
✓ 2 χρόνια πείρας σε σχετικό αντικείμενο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΓΡΑΦΕΙΟΥ1/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy

Eπίσης σας ενημερώνουμε για σκοπούς προώθησης της αγγελίας μας πως ο μισθός θα κυμαίνεται από 1200 μικτά – 1500 μικτά.
(ΧΑΛ-8/10)