Wednesday , 19 September 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ένωση Δήμων Κύπρου: Θέση Εργασίας για Βρυξέλλες

Ένωση Δήμων Κύπρου: Θέση Εργασίας για Βρυξέλλες

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την θέση Λειτουργού Γραφείου Βρυξελλών Ένωσης Δήμων Κύπρου:

1. (α) Απολαβές: €32.400,00 ετήσια.

Μπορεί να συμφωνηθεί καταβολή σε 12 μηνιαίες δόσεις ή και σε 13 δόσεις.

(β) Επίδομα Ενοικίου: €600,00 μηνιαίως.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

1.1 Παροχή υποστήριξης στο Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων Κύπρου σε σχέση με τις ακόλουθες δράσεις:
Εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης για Ευρωπαϊκές Πολιτικές και διάχυσή της προς τους Δήμους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δημιουργία επαφών και συνεργασία με άτομα – κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και άλλους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τοπικών Αρχών.

Δικτύωση (networking) και προώθηση των συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής και των Δήμων της Κύπρου στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών (lobbying).
Παρακολούθηση και συμμετοχή στις διεργασίες διαμόρφωσης Πολιτικών και στην τροποποίηση/ εξέλιξη υφιστάμενων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργασία με άλλα Γραφεία, Δίκτυα και Οργανισμούς με έδρα τις Βρυξέλλες.

Προώθηση εκδηλώσεων στην Κύπρο και τις Βρυξέλλες (σε συνεργασία με περιφερειακά γραφεία και ευρωπαϊκούς οργανισμούς).

Συνεργασία με άλλους φορείς της Κύπρου στις Βρυξέλλες.
Έρευνα για πιθανότητα συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα.

Σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών.

1.2 Παροχή υποστήριξης στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών

Παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας σχετικά με τις δραστηριότητες τους στα πλαίσια της Επιτροπής των Περιφερειών (επίλυση τεχνικών και διοικητικών ζητημάτων, σύνταξη εκθέσεων, προπαρασκευαστικών υπομνημάτων.

Οργάνωση, συντονισμός και ενεργός συμμετοχή σε συνεδρίες μαζί με τα μέλη ή εκ μέρους των μελών της Αντιπροσωπείας.
Παρακολούθηση των νομοθετικών και πολιτικών διαδικασιών της ΕΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής των Περιφερειών και σχετική ενημέρωση των μελών της Αντιπροσωπείας.

Ανάλυση γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων και σύνταξη πολιτικών (ομιλιών, γνωμοδοτήσεων, amendments κ.α)

Ανάπτυξη και οργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με αποκλειστικό σκοπό την ενεργό παρουσία της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες και αλλού.

Προώθηση της συνεργασίας της Αντιπροσωπείας με άλλους φορείς και οργανισμούς στις Βρυξέλλες και αλλού.

1.3 Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ένωσης Δήμων. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει μελέτες, σημειώματα και υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

1.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεθνείς Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
Πενταετής τουλάχιστον ευδόκιμη πείρα σε Ευρωπαϊκά θέματα, Ευρωπαϊκούς θεσμούς και διαδικασίες, εκτέλεσης διοικητικών καθηκόντων σε υπεύθυνη θέση σε σχέση με την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων, την ετοιμασία σημειωμάτων, υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών, τη διεκπεραίωση αποφάσεων, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονετικότητα και ευθυκρισία.

Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Άπταιστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας. Ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές επιστολών, υπομνημάτων, μελετών, εκθέσεων, πρακτικών κ.τ.λ. με σαφήνεια και ταχύτητα. Γνώση της Γαλλικής ή/και Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Γνώση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών καθώς και των Ευρωπαϊκών θεσμών και διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής.
Αναπτυγμένη ικανότητα στον γραπτό και προφορικό λόγο.

4. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και να παραδοθούν στα Γραφεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία) έναντι απόδειξης παραλαβής όχι αργότερα από την 12.00μ ώρα, της Παρασκευής, 30 Ιουνίου 2017, ή και να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία.

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης, Σχέδιο Υπηρεσίας (καθήκοντα – ευθύνες της θέσης) και άλλες σχετικές πληροφορίες από τα Γραφεία (Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία, τηλ. 22 44 51 70) ή και την ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου (www.ucm.org.cy). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που θα στοιχειοθετούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορριφθούν και δεν θα ληφθούν υπόψη. Τα σχετικά έντυπα-έγγραφα θα τα βρείτε πατώντας στην επιλογή “Έγγραφα” πιο πάνω.

6. Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα προσκληθούν σε προφορικές εξετάσεις σε ημερομηνία και τόπο που θα καθορισθεί από την Ένωση Δήμων Κύπρου.

7. Ο επιτυχών υποψήφιος θα διεκπεραιώνει τις εργασίες του στις Βρυξέλλες, με έδρα το Γραφείο της Ένωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο Συμπλήρωσης του έντυπου αιτήσεως

1. Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον αιτητή/αιτήτρια ιδιοχείρως και να παραδοθεί στην Ένωση Δήμων Κύπρου. Οι αιτήσεις παραδίδονται στην Ένωση Δήμων Κύπρου (Οδός Ρηγαίνης 78, 1010 Λευκωσία), έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (Τ.Θ. 22033, 1516 Λευκωσία). Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στην Ένωση ή στέλλονται ταχυδρομικώς και λαμβάνονται στην Ένωση μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.

2. Στην προκειμένη περίπτωση η τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 12.00 ώρα της Παρασκευής, 30 Ιουνίου 2017.

3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως με τα ακαδημαϊκά και άλλα συναφή προσόντα και πιστοποιητικά που προνοούνται στην προκήρυξη της θέσης, περιλαμβανομένου και αποδεικτικού για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων και επίσης βεβαιώσεις για προϋπηρεσία όπου απαιτείται πείρα.

4. Ουδείς διορίζεται στην Ένωση Δήμων, εκτός αν:-
α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
β) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στην προκήρυξη της θέσης στην οποία πρόκειται να γίνει διορισμός.
γ) Είναι καλού χαρακτήρα.
δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημοτική ή τη Δημόσια ή οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
στ) Πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.
ζ) Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

5. H Ένωση θα διοργανώσει για την πλήρωση της θέσης αυτής προφορικές εξετάσεις και οι αιτητές θα ειδοποιηθούν ανάλογα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Please follow and like us: