AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ: 111 Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ: 111 Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΗ Α7 ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ/ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΑ

 

Το Τμήμα Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μόνιμων ωρομίσθιων θέσεων στο επάγγελμα του Δασικού Εργάτη Α’/Δασοπυροσβέστη/ Πυροφύλακα όπως πιο κάτω: (Σημειώνεται ότι οι αριθμοί των κενών θέσεων δεν είναι τελικοί, επειδή λόγω καιρικών συνθηκών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων δασοπυροσβεστών από το τακτικό ωρομίσθιο προσωπικό του Τμήματος).

Για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμόχωστου, 27 θέσεις (20 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Λυθροδόντα, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Κόρνου, 4 θέσεις στη Μονάδα Πτητικών Μέσων εκ των οποίων δύο αφορούν τη στελέχωση του Αεροδρομίου Λάρνακας και δύο τη στελέχωση του διαύλου στο Μάμμαρι).

Για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους, 43 θέσεις (21 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Πλατανιών, 6 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Πλατρών, 2 θέσεις στο Δασικό Κολέγιο στον Πρόδρομο, 4 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Ορκόντα, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Παρεκκλησιάς, 1 θέση στο Δασικό Σταθμό Γεφύρι Παναγιάς, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Αγ. Θεοδώρου, 1 θέση στο Δασικό Σταθμό Αγ. Μαρίνας, 1 θέση στο Δασικό Σταθμό Κάπουράς και 1 θέση στο Δασικό Σταθμό Σαϊτά).

Για τη Δασική Περιφέρεια Πάφου, 41 θέσεις (18 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Παναγιάς, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Σταυρού Ψώκας, 5 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Κάμπου, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Αγ. Νικολάου, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Ακάμα, 2 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Κ. Πυργου, 3 θέσεις στο Δασικό Σταθμό Λυσού, και 4 θέσεις στη Μονάδα Πτητικών Μέσων για τη στελέχωση του Αεροδρομίου Πάφου).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

(α) Άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη Δασοπυρόσβεση από το Δασικό Κολέγιο Κύπρου ή ισοδύναμο προσόν (υποψήφιοι που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στη Δασοπυρόσβεση το 2022, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Σχετική ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στο πρόγραμμα «επαγγελματική κατάρτιση στη Δασοπυρόσβεση» βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών),

(β) Άτομα με τεκμηριωμένη επαγγελματική κατάρτιση έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή/και πυρκαγιών υπαίθρου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα/κέντρο,

(γ) Άτομα με τεκμηριωμένη πείρα έξι (6) τουλάχιστον μηνών κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή/και πυρκαγιών υπαίθρου. Εάν η πείρα αυτή αποκτήθηκε σε υπηρεσία άλλη από το Τμήμα Δασών (όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ταμείο Θήρας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων) τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποίαν εργάστηκαν,

(δ) Τακτικοί ωρομίσθιοι του Τμήματος Δασών που τον προηγούμενο χρόνο δεν εργάστηκαν στο δασοπυροσβεστικό σώμα.

 

Πέραν των πιο πάνω ο κάθε αιτητής/τρια πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις διαφορετικά η αίτησή του θα απορρίπτεται και δεν θα τυγχάνει περαιτέρω εξέτασης:

(α) Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας,

(β) Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β (οχήματα με μέγιστη μάζα μέχρι 3500kg και μέχρι 8 επιβάτες), ή κατηγορίας Γ (οχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500kg) όταν υποβάλλεται αίτηση για θέση οδηγού μεγάλου πυροσβεστικού οχήματος,

(γ) Να έχει καλή σωματική και φυσική κατάσταση, χωρίς σοβαρό πρόβλημα υγείας,

(δ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας,

(ε) Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να έχει απολυθεί για πειθαρχικό παράπτωμα από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Διοίκησης.

Έντυπα αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf ή από τους κατά τόπους Δασικούς Σταθμούς.

 

Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τα πιο κάτω έγγραφα:

  • Αντίγραφο Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας και από τις 2 όψεις,
  • Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος, νερού, τηλεφώνου ή κάποιος άλλος λογαριασμός που να φανερώνει το τόπο μόνιμης διαμονής του αιτητή,
  • Αντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης στη δασοπυρόσβεση, ή βεβαίωση για την πείρα στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή/και πυρκαγιών υπαίθρου,
  • Βεβαίωση από τον προσωπικό γιατρό για την καλή κατάσταση της υγείας του αιτητή,
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Εθνικής Φρουράς ή πιστοποιητικό απαλλαγής τύπου Α’ που να αναφέρει τους λόγους απαλλαγής (για άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας),
  • Πιστοποιητικό για καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να παραδώσουν τις αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα το αργότερο μέχρι τις 08/04/2022, στα Γραφεία του κάθε Περιφερειακού Δασικού Λειτουργού, που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν. Κατά την παράδοση, η κάθε αίτηση και τα επισυναπτόμενα της θα σφραγίζονται με την ημερομηνία παραλαβής και θα παραδίδεται στον αιτητή πιστοποιητικό παραλαβής με τον Α/Α της αίτησης του.

 

Για την πλήρωση των θέσεων αρχικά η Επιτροπή, θα υποβάλει τους υποψήφιους σε σωματική δοκιμασία και προφορική συνέντευξη ως ακολούθως:

α) για τους υποψήφιους της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμόχωστου στις 19 και 20 Απριλίου 2022 στο Δασικό Σταθμό Κόρνου στις 8:00 π.μ.,

β) για τους υποψήφιους της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους, στις 27 και 28 Απριλίου 2022 στις 8:00 π.μ. στο χώρο του μεταλλείου Αμιάντου, ή αλλού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, και

γ) για τους υποψήφιους της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, στις 4 και 5 Μάίου 2022 στο Δασικό Σταθμό Σταυρού Ψώκας στις 8:00 π.μ.

 

Κατά την ημέρα της σωματικής δοκιμασίας και των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα Δελτία Ταυτότητας τους και πιστοποιητικό για τον Κορωνοϊό «safe pass».

Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων από την Επιτροπή θα είναι τα ακόλουθα:

(α) Το αποτέλεσμα της σωματικής δοκιμασίας, με μοριοδότηση μέχρι 35 μονάδες ( Τρέξιμο 3 km με 10 κιλά βάρος). Νοείται ότι για το κριτήριο αυτό προκαθορίζεται ελάχιστο όριο επιτυχίας (μέγιστος αποδεκτός χρόνος) πέρα από το οποίο ο υποψήφιος απορρίπτεται.

(β) Η πείρα στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή πυρκαγιών υπαίθρου ή πείρα στο Τμήμα Δασών, με μοριοδότηση μέχρι 5 μονάδες.

(γ) Η γρήγορη ανταπόκριση από τον τόπο μόνιμης διαμονής, με μοριοδότηση μέχρι 20 μονάδες.

(δ) Η κατοχή άδειας οδήγησης μεγάλων Οχημάτων Κατηγορίας Γ’, με μοριοδότηση μέχρι 10 μονάδες.

(ε) Το αποτέλεσμα της προφορικής συνέντευξης σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης, με μοριοδότηση μέχρι 30 μονάδες.

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι θα καταταχθούν με βάση τη σειρά επιτυχίας τους και η επιλογή θα γίνει με βάση την κατάταξη και ανάλογα με τον τελικό αριθμό των εγκριθέντων κενών θέσεων.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS