AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφέας (μισθός €17.423 το χρόνο)

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: Ζητείται Γραφέας – Λευκωσία

Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι προκηρύσσει θέση γραφέα για περίοδο απασχόλησης για αόριστη διάρκεια, Τα πρώτα δύο χρόνια θα είναι επι δοκιμασία.

Απολαβές:

Ο ακαθάριστος μισθός ανέρχεται στο ποσό των €17.423 το χρόνο συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Στον πιο πάνω μισθό δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε μισθολογικές αυξήσεις.

Καθήκοντα και ευθύνες:

Να ζητηθούν από τα γραφεία της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής για να σας σταλούν ηλεκτρονικά. Το τηλέφωνο είναι 22449844/22449698.

Απαιτούμενα Προσόντα Αιτητών:

1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

3. Να κατέχουν απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

5. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

6. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

Σημειώσεις:

  1. Πανεπιστημιακοί τίτλοι ή διπλώματα συναφεί με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης καθώς επίσης προηγούμενη εργασιακή πείρα στον τομέα του γραφέα σε εργοδότες / οργανισμούς σχετικούς με αθλητισμό θα προσμετρούν κατά την αξιολόγηση την υποψηφίων χωρίς να διαφοροποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι πιο πάνω απολαβές.
  2. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής των γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες / οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία θα αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συνοδευτική επιστολή & βιογραφικό με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για προηγούμενη πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
  4. Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στα e-mails cnpc-gsecretary@cytanet.com.cy ,

cnpc-president@cytanet.com.cy και c.c. στο paralympic@cytanet.com.cy 

Αιτήσεις:

1. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14.30.

2. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο γραφείο της ΚΕΠΕ τηλ.22449844 ή στον Πρόεδρο Ανδρέα Καμαρλίγγο 99638684.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως

2. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

3. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες)

4. Ακαδημαϊκά Προσόντα (σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης)

5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση (πχ τεκμηρίωση αγγλικής γλώσσας)

6. Αποδεικτικά στοιχεία προηγούμενης Επαγγελματικής Πείρας

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA