AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΟΕΒ: 2 Θέσεις εργασίας

ΟΕΒ: 2 Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο θέσεων που αφορούν την υλοποίηση του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας σε Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (2021-2026), ως εξής:

  • Μία θέση Λειτουργού Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην κυκλική οικονομία, ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας με έμφαση στο ξενοδοχειακό κλάδο (κωδικός θέσης ΣΑΑ/Ξ/01)
  • Μία θέση Λειτουργού Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος με εξειδίκευση στην κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα με έμφαση στο ξενοδοχειακό κλάδο (κωδικός θέσης ΣΑΑ/Ξ/02)

Το πιο πάνω Μέτρο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του μέσου «Next Generation EU».

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έχουν εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και εμπειρία ή/και εξειδίκευση στα θέματα κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας στον ξενοδοχειακό κλάδο, σε θέματα όπως ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας, μείωση αποβλήτων, εφαρμογή περιβαλλοντικής  διαχείρισης (π.χ εφαρμογή σχετικών προτύπων), ανάπτυξη τοπικών προϊόντων και αλυσίδων αξίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου. Μεταπτυχιακό δίπλωμα, αποδεδειγμένη εξειδίκευση ή/και συναφής εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτούνται επίσης τα εξής:

  1. Πάρα πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  2. Ικανότητα ομαδικής εργασίας και άριστες δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
  3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
  4. Κάτοχος άδειας οδηγού με δυνατότητα να διακινείται οπουδήποτε στην Κύπρο.
  5. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για άνδρες υποψήφιους).

Ωφελήματα/Απολαβές

Στους επιλεχθέντες υποψήφιους θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, αναλόγως προσόντων.

Βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερομένων μαζί με επιστολή ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση μπορεί να αποσταλεί:

(α)      Ηλεκτρονικά:

Emailinfo@oeb.org.cy

Θέμα: «Κενή Θέση (Κωδικός Θέσης)»

ή

(β)      Ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη:

«Κενή Θέση (Κωδικός Θέσης)»

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4

2000 Λευκωσία

το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2021

Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν (shortlisted), θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση, στην περίπτωση που επιλεγούν, να ξεκινήσουν απασχόληση τον Ιανουάριο 2022.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών και έχει δεσμευτεί με τις αρχές ισότητας και την εφαρμογή τους στα πλαίσια εργοδότησης και άσκησης των εργασιών της αποτρέποντας κάθε μορφή διάκρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA