AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υφυπουργείο Τουρισμού: 6 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Υφυπουργείο Τουρισμού: 6 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη
στελέχωση των Διευθύνσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού που έχουν ως αρμοδιότητα την υλοποίηση Σχεδίων Χορηγιών που εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι
ορισμένου χρόνου που εμπίπτουν στο άρθρο 4(2)(δ) του πιο πάνω Νόμου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις αφορούν:
α. Τέσσερις (4) Τουριστικούς Λειτουργούς (Κλ. Α8) με ετήσιο βασικό μισθό στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8, με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€22.092) για τους πρώτους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη τους.
β. Δυο (2) Ανώτερους Τεχνικούς (Κλ. Α9) με ετήσιο βασικό μισθό στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α9, με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€27.372) για τους πρώτους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη τους.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση των Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΣΑΑ, και εκτιμάται να είναι 06/2025 – 06/2026, αναλόγως του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερη σχετική ενημέρωση όπως Καθήκοντα, Απαιτούμενα Προσόντα, Επιπρόσθετα Προσόντα καθώς και το Πακέτο της Πρόσκλησης για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου με το Έντυπο Αίτησης, το Συμβόλαιο Εργοδότησης, τους Βασικούς Όρους Απασχόλησης και τον Νόμο
Ν.70(Ι)/2016, στις <Ανακοινώσεις> της ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Τουρισμού
http://www.tourism.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση τους μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή να την καταθέσουν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Αρχείο του Υφυπουργείου Τουρισμού (4ος όροφος), όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 2.00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22691196 και 22691248. Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA