AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Eveningfall Investments Ltd: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λάρνακα

Eden Resort Rehabilitation, Wellness, Assisted Living 

Κενή Θέση Εργασίας – Λογιστή/στρια

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Λογιστικής LCCI Higher ή Α.Α.Τ.
 • Πενταετής, τουλάχιστον, προηγούμενη πείρα σε λογιστήριο ή σε λογιστικό γραφείο, και ειδικά στην τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft: επεξεργασίας κειμένου (Word), λογιστικών φύλλων (Excel) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Outlook).
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα συντονισμού και οργάνωσης
 • Πείρα στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων λογιστηρίου (Theova)
 • Εργατικότητα, ικανότητα συλλογικής εργασίας, καλού χαρακτήρα, ευχάριστη προσωπικότητα, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση,
 • Προηγούμενη εμπειρία είναι προτιμητέα

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία που αφορά την οικονομική διαχείριση της εταιρείας
 • Βοηθά και συμβουλεύει τη Διεύθυνση στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, αρχειοθέτησης, συμφιλιώσεις τραπεζών, προμηθευτών, πελατών
 • Μηνιαία ή ετήσια προετοιμασία διοικητικών καταστάσεων, καταχώρηση ΦΠΑ κτλ
 • Προετοιμασία μισθολογίου
 • Προετοιμασία πληρωμών, έλεγχος και τήρηση συμφωνιών με προμηθευτές
 • Κοστολογήσεις εισαγωγών και καταχώρηση πληροφοριών αποθεμάτων
 • Διαπραγμάτευση οικονομικών συμφωνιών με συνεργάτες
 • Την υπογραφή και έκδοση του ισολογισμού
 • Τη συνεργασία με τη διεύθυνση της εταιρείας και την πρόταση λύσεων οικονομικής πολιτικής που θα ωφελήσουν την εταιρεία
 •  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Για τη θέση προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών / 13ος μισθός

Αποστολή Αιτήσεων:

Επισύναψη πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος και σχετικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: career@edenresort.com.cy αναφέροντας τη θέση: “Λογιστής/στρια (Code: 20211110) – anergosjobs.com”.

Eveningfall Investments Ltd, Λεωφ. Αμμοχώστου αρ.38, 7562 Τερσεφάνου, Λάρνακα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA