AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σ.Ι.Μ.Α.Ε: Θέση Εργασίας

Σ.Ι.Μ.Α.Ε: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε) ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών ενός ατόμου για περίοδο 2 (δύο) ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 1 (ένα) έτος για να παρέχει υπηρεσίες στο Μουσείο Αγώνος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ιστορία/ Αρχαιολογία/ Μουσειολογία/ Ελληνική Φιλολογία/ Πολιτιστική Διαχείριση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα γραφεία του Σ.Ι.Μ.Α.Ε (Λεωφ. Προδρόμου 40, Στρόβολος, τηλ. 22305001, Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ 8.00π.μ. μέχρι 12.00.μ από την 8/11 μέχρι 23/11 συμπεριλαμβανομένης) στο οποίο αναφέρονται όλες οι πληροφορίες για τη θέση.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία του Σ.Ι.Μ.Α.Ε. ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής είναι η 23η Νοεμβρίου 2021 μέχρι τις 12:00. Γίνονται δεκτές και αιτήσεις μέσω συστημένου ταχυδρομείου στην οποία θα παρουσιάζεται η ημερομηνία αποστολής. Αιτήσεις με το ταχυδρομείο στις οποίες η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι μεταγενέστερη της 23ης Νοεμβρίου 2021 θα τυγχάνουν άμεσης απόρριψης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA