Monday , 22 July 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέση για Έκτακτη Απασχόληση – Λευκωσία

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού: Θέση για Έκτακτη Απασχόληση – Λευκωσία

O Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70 (Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (κλ. Α8) στο Λογιστήριο του Οργανισμού για περίοδο απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/5/2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Περισσότερα εδώ