Sunday , 16 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΠΑΒΟ: Θέση Εργασίας

ΣΠΑΒΟ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) επιθυμεί να εργοδοτήσει σε θέση πλήρους απασχόλησης Επιστημονικό Διευθυντή στη Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Οργάνωση, προγραμματισμός, διοίκηση,  συντονισμός,  έλεγχος, εποπτεία, αξιολόγηση   και  αποτελεσματική λειτουργία  των προγραμμάτων και εργασιών του ΣΠΑΒΟ
 • Συντονισμός, εποπτεία, καθοδήγηση και αξιολόγηση του προσωπικού
 • Έρευνα, εντοπισμός και αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών για τους σκοπούς του ΣΠΑΒΟ
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής  και  ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητας του ΣΠΑΒΟ
 • Συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους  τομείς αρμοδιότητας του ΣΠΑΒΟ
 • Ανάπτυξη και διατήρηση στενής συνεργασίας και καλών σχέσεων με κρατικές υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων και στόχων του ΣΠΑΒΟ
 • Μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση και ανάπτυξη των προγραμμάτων του ΣΠΑΒΟ
 • Ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΒΟ, με σκοπό την υλοποίηση των αποφάσεων του και την αγαστή συνεργασία μεταξύ του Δ.Σ. και των στελεχών
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 • Πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες που σχετίζεται με θέματα του αντικειμένου του ΣΠΑΒΟ, όπως Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας.
 • Μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό σε σχετική επιστήμη θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό σε θέματα διοίκησης/δημόσιας διοίκησης θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Τριετής  τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα κοινωνικών υπηρεσιών
 • Τριετής τουλάχιστο πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό ,έλεγχο εργασιών και εποπτεία επαγγελματιών
 • Πρόσθετη σχετική επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με τις κοινωνικές συνθήκες και τις διεθνείς τάσεις σε θέματα  ενδοοικογενειακής βίας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Τεκμηριωμένη γνώση πρόσθετης Ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της χρήσης της τεχνολογίας για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων της θέσης (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα)

Τα πλήρη βιογραφικά σημειώματα μαζί με τα σαρωμένα (scanned) αντίγραφα των τίτλων σπουδών να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση supervisor@domviolence.org.cy με θέμα Αίτηση Εργοδότησης Επιστημονικού Διευθυντή μέχρι τις 25 Απριλίου 2019.