Thursday , 23 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΥΠΕ: Ζητούνται 2 Γραφείς

ΚΥΠΕ: Ζητούνται 2 Γραφείς – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Γραφέα Ειδήσεων στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) (θέση πρώτου διορισμού),

Συνδυασμένες Κλίμακες Α2-Α5-Α7(ΙΙ) (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) (A2

€15.582-19.784, Α5 17.609-26.907, Α7(Π) €22.987-€36.232).

 

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω, προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 5(α) του Προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ (Μείωση κλιμάκων

εισδοχής) που παραπέμπει στο παράρτημα του Νόμου (Μισθολογικές Κλίμακες) όπου γίνεται αναφορά στο Νόμο 56(Ι)/2018 που Προνοεί περί Αναδιαρθρώσεων Μισθολογίου και έχει υιοθετηθεί από το ΚΥΠΕ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

5. Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου, της αξιοποίησης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα διαπιστώνεται με επιτυχία σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται από το ΚΥΠΕ.

6. Διετής τουλάχιστον πείρα στην ηλεκτρονική καταχώρηση, μεταφορά, παρουσίαση και μετάδοση ειδήσεων, φωτογραφιών, και άλλων σύγχρονων μορφών ειδησεογραφίας, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

(α) Παραλαμβάνει και πληκτρολογεί ή μεταφέρει σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων του ΚΥΠΕ ειδήσεις/ ανταποκρίσεις/πληροφορίες ή άλλο ειδησεογραφικού περιεχομένου υλικό οποιασδήποτε μορφής όπως ηχητικής, βίντεο, γραφικών απεικονίσεων.

(β) Παραλαμβάνει και πληκτρολογεί ή μεταφέρει σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων του ΚΥΠΕ ανακοινώσεις Τύπου ή άλλο παρόμοιο υλικό.

(γ) Παραλαμβάνει και καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή στη φωτογραφική υπηρεσία του ΚΥΠΕ φωτογραφίες ειδησεογραφικού περιεχομένου μαζί με τις σχετικές λεζάντες και τα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά.

(δ) Ενημερώνει την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ στο Διαδίκτυο καταχωρώντας σε ηλεκτρονική μορφή ειδήσεις, άλλα κείμενα, φωτογραφίες και άλλο υλικό ειδησεογραφικού περιεχομένου.

(ε) Ενημερώνει την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ στο Διαδίκτυο καταχωρώντας πληροφορίες και στοιχεία για τις άλλες υπηρεσίες που το ΚΥΠΕ προσφέρει μέσω Διαδικτύου, όπως χρήσιμες πληροφορίες, ανασκοπήσεις, ανακοινώσεις τύπου, τράπεζες δεδομένων κλπ.

(στ) Ετοιμάζει και καταχωρεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων του ΚΥΠΕ το ημερολόγιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, δελτία καιρού, δελτία χρηματιστηρίου, δελτία τιμών συναλλάγματος και άλλα παρόμοια δελτία.

(ζ) Παρακολουθεί, παραλαμβάνει, διανέμει, αποστέλλει και αρχειοθετεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΚΥΠΕ.

(η) Αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή τις ειδήσεις, φωτογραφίες και άλλες υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΥΠΕ στους συνδρομητές, συνεργάτες και άλλους αποδέκτες.

(θ) Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΥΠΕ.

(ι) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου, βιβλιοθήκης και των μητρώων του ΚΥΠΕ.

(ια) Πληκτρολογεί στην ελληνική ή στην τουρκική, καθώς και στην αγγλική γλώσσα, με ταχύτητα και ακρίβεια.

(ιβ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων, όπου αυτό χρειάζεται.

(ιγ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(ιδ) Εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τριας και ιδιαιτέρας γραμματέως.

(ιε) Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικής με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του ΚΥΠΕ.

(ιστ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.

(ιζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, την αίτηση για διορισμό στο ΚΥΠΕ η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13:00 της Παρασκευής, 28 Δεκεμβρίου 2018, στη διεύθυνση: Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία και θα παραδίδονται στην κα. Έλενα Παπαμιλτιάδη.

Κατεβάστε το Έντυπο εδώ

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

9:00-15:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Την Παρασκευή, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 13:00.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία του ΚΥΠΕ θα καταβάλλεται τέλος

συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ) και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες στο έντυπο για διορισμό στο ΚΥΠΕ και δεν συνοδεύονται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης καθώς και από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ στη διεύθυνση www.cna.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο ΚΥΠΕ, στο τηλέφωνο 22556012.

Κατεβάστε το Έντυπο εδώ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

Ακαδημαϊκά Προσόντα

Πιστοποιητικό Γέννησης

Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)

Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση

Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Κατεβάστε το Έντυπο εδώ