Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΟΔΑΠ: Θέση Εργασίας

ΚΟΔΑΠ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Κενή Θέση Λογιστή και Οικονομικού Αναλυτή 21/11/2018

Βρείτε την Προκήρυξη και Αίτηση εδώ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Λογιστή και Οικονομικού Αναλυτή στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (θέση Πρώτου Διορισμού). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42149, A11: € 40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 57.998, 53.637 και A12: € 44.987, 47.080, 49.182, 51.284, 55.386, 55.488, 57.590, 59.692 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στην μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης , τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Είναι υπεύθυνος για –

(α) την οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, εποπτεία και το συντονισμό του Λογιστηρίου του ΚΟΔΑΠ.

(β) την ετοιμασία του Προϋπολογισμού και των λογαριασμών του ΚΟΔΑΠ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τα κατάλληλα λογιστικά πρότυπα.

(γ) τη διαμόρφωση εισηγήσεων αναφορικά με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται από τον ΚΟΔΑΠ και την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο θέμα αυτό.

(δ) τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του ΚΟΔΑΠ.

(ε) την οικονομική διαχείριση του ΚΟΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των αναγκαίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων και άλλων στοιχείων και φακέλων που σχετίζονται με τις οικονομικές εργασίες του ΚΟΔΑΠ.

(στ) τις πληρωμές και εισπράξεις του ΚΟΔΑΠ.

(2) Βοηθά και συμβουλεύει το Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΑΠ στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του ΚΟΔΑΠ και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

(3) Παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του ΚΟΔΑΠ, την εφαρμογή των προϋπολογισμών και ετοιμάζει περιοδικές εκθέσεις προς το Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4) Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του ΚΟΔΑΠ.

(5) Έχει την ευθύνη των επαφών και της σύναψης συμφωνιών με τους τραπεζικούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή.

(6) Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο ΚΟΔΑΠ (πιστωτικού, επιτοκιακού, συναλλαγματικού, διακύμανσης της τιμής των πετρελαιοειδών) και της διαμόρφωσης διαδικασιών για τη μείωση, τον έλεγχο και την παρακολούθησή τους.

(7) Μεριμνά για την έγκαιρη ανανέωση των ασφαλειών για ασφαλιστική κάλυψη του εξοπλισμού και των αποθεμάτων από φωτιά, σεισμό, κλοπή, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη έναντι τρίτων και γενικά άλλους κινδύνους.

(8) Μεριμνά για την ορθή και πιστή τήρηση των γενικών και ειδικών οικονομικών διατάξεων όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία, κανονισμούς και εγκυκλίους της Δημόσιας Υπηρεσίας και του ΚΟΔΑΠ και διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.

(9) Ετοιμάζει οικονομικές και στατιστικές μελέτες για τις ανάγκες του ΚΟΔΑΠ.

(10) Ασκεί καθήκοντα εποπτείας των συστημάτων πληροφορικής του ΚΟΔΑΠ.

(11) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(12) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

(3) Διετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος που αναφέρεται στην παρ. (1) πιο πάνω, η οποία να περιλαμβάνει χρηματοοικονομική διαχείριση οργανισμού, εποπτεία προσωπικού, προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Αναφορικά με τους υποψηφίους–

(1) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(2) οι οποίοι δυνάμει του άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνον καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νοείται ότι σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 13 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών, σε περίπτωση δε επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί–

(α) με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη Δημόσια υπηρεσία ή άλλο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (β) έως (ζ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 13 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2005 κανένας δεν διορίζεται σε θέση στο Γραφείο του Γενικού διευθυντή εκτός εάν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, νοουμένου ότι είναι πολίτης της Δημοκρατίας έχει συμπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές, είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας, κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση και δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους μέλους για πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα.

Οι υποψήφιοι δυνατόν να υποβληθούν σε γραπτή ή και προφορική εξέταση ή και στις δύο.

Την παρούσα προκήρυξη διέπουν οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π.132/2005).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ιδιόχειρα Αίτηση για διορισμό στο καθορισμένο έντυπο και να την υποβάλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, 2ος όροφος, Γραφείο 203, Ηρακλέους 27, 2040 Λευκωσία, είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι και την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 (τελευταία ημερομηνία προσωπικής παράδοσης ή ταχυδρόμησης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, περιλαμβανομένου και αντιγράφου των σχετικών Κανονισμών, από τα γραφεία του Οργανισμού στην παραπάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22 81 81 00 ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.kodap.org.cy .

Να σημειωθεί ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του Νόμου Ν. 43(ΙΙ)/2018 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

Βρείτε την Προκήρυξη και Αίτηση εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA