Saturday , 23 February 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας: Θέση Τεχνικού – Λάρνακα

Περισσότερες Πληροφορίες και Έντυπο Αιτήσεων εδώ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Τεχνικού (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: €11.157, 11.250, 11.455, 11.751, 12.046, 12.341, 12.636,
12.932, 13.227, 13.522, 13.817, 14.116, 14.441, Α5: €12.740, 13.232, 13.724, 14.230, 14.771, 15.316, 15.880, 16.469,
17.078, 17.696, 18.344, 19.009, 19.705 και Α7 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): €16.839, 17.557, 18.308,
19.085, 19.902, 20.731, 21.561, 22.390, 23.219, 24.048, 24.878, 25.707, 26.536 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη
μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Υπό την επίβλεψη ή/και σύμφωνα με οδηγίες ανωτέρων του βοηθά στη διεξαγωγή της εργασίας του
τεχνικού τμήματος του Συμβουλίου και της συνεπαγόμενης γραφειακής εργασίας. Συγκεντρώνει
στατιστικά στοιχεία, ετοιμάζει σχέδια, εκτιμήσεις, κοστολογήσεις και εκθέσεις προόδου των έργων,
καταρτίζει προγράμματα άντλησης/κατανάλωσης, διεξάγει έλεγχο για την ποιότητα των
χρησιμοποιημένων υλικών και εξαρτημάτων, προγραμματίζει και ελέγχει την εργασία του κατώτερου
προσωπικού και προβαίνει στην υπόδειξη των εγκαταστάσεων του Συμβουλίου προς τις διάφορες
Αρχές ή Υπηρεσίες.
(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης
ή
(β) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κύκλου Θετικών Επιστημών ή Τεχνικής Σχολής και τριετής τουλάχιστο πείρα σε τεχνικές
εργασίες, κατά προτίμηση σε έργα υδατικής ανάπτυξης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού
νόμου.
(2) Οι διοριζόμενοι με βάση τα στο (1)(α) προσόντα θα τοποθετούνται στη 2η
βαθμίδα της κλίμακας Α5.
Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν τέτοια προσόντα μετά το διορισμό
τους, η τοποθέτησή τους όμως θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης του προσόντος.
(3) Στους κατόχους της θέσης που ανατίθενται καθήκοντα εκτός του Γραφείου, παρέχεται δωρεάν στολή
όπως καθορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις.

4. Προσόντα για διορισμό:
(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, το Συμβούλιο μπορεί σε ειδική
περίπτωση να προβεί στο διορισμό με σύμβαση με ορισμένη χρονική διάρκεια προσώπου το οποίο
– 2 –
δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και εφόσον η ειδική αυτή
περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υφιστάμενο προσωπικό.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό 10(1)(β) των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 έως 2011, κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στην
υπηρεσία του Συμβουλίου, εκτός αν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι
πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.

6. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, καθώς και από την
ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και να παραδοθούν με το χέρι στη Γραμματεία του Συμβουλίου
στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από
την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, περιλαμβανομένων
βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για
έλεγχο). Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη
μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση.

Περισσότερες Πληροφορίες και Έντυπο Αιτήσεων εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA