Saturday , 20 October 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑνΑΔ: Τα επαγγέλματα που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

ΑνΑΔ: Ποια επαγγέλματα θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση

Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα έχοντας σημαντική αύξηση κατά την επόμενη δεκαετία. Ως αποτέλεσμα, 8 στους 10 απασχολούμενους θα απασχολούνται στον τριτογενή τομέα αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις Υπηρεσίες. Αυτό αναφέρει στη μελέτη της η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) αναφορικά με τις προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο για την περίοδο 2017-2027.

Στη μελέτη παρέχονται προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (3 ευρείς τομείς, 21 κύριοι τομείς και 52 τομείς) και σε 309 επαγγέλματα (173 επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, 130 επαγγέλματα μέσου επιπέδου και 6 επαγγέλματα κατώτερου επιπέδου) που καλύπτουν το σύνολο της κυπριακής οικονομίας για την περίοδο 2017-2027.

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία διενέργειας προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ και στηρίχτηκε στη μακρόχρονη εμπειρία της στην παροχή προβλέψεων στην Κύπρο καθώς και σε ανάλογες μεθοδολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε Ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις αφορούν μόνο τη συνολική ζήτηση που θα υπάρξει σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα και δεν καλύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο την αντίστοιχη προσφορά, η οποία διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία της ανεργίας, τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από τις εκροές της εκπαίδευσης καθώς και την καθαρή μετανάστευση.

Κατά τη διενέργεια των προβλέψεων για την απασχόληση λήφθηκαν υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις της Κύπρου, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τα διάφορα προγραμματικά έγγραφα, και κατ’ επέκταση υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες παραδοχές και σενάρια εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Διαφοροποίηση, αναβάθμιση και περαιτέρω προώθηση του τουριστικού προϊόντος, εμπλουτισμός του με εναλλακτικές μορφές τουρισμού και απάμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας.
 • Κατασκευή θέρετρου καζίνου το οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την ανέγερση πολυθεματικού καζίνου, πολυτελούς ξενοδοχείου και μονάδων εστίασης, καθώς και λειτουργία τεσσάρων καζίνο δορυφόρων.
 • Ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελμάτων ως απόρροια της επιδίωξης για αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Περαιτέρω προώθηση της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων, στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών (νομικές, χρηματοοικονομικές και λογιστικές) και προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.
 • Αύξηση των επενδύσεων και εκσυγχρονισμός του τομέα της Εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών Υγείας και κοινωνικής μέριμνας, απόρροια της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας, της συνεχιζόμενης γήρανσης του πληθυσμού αλλά και της προσπάθειας για προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό αξιοποιώντας τις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της Κύπρου.
 • Προώθηση του τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του συμπλέγματος των υπηρεσιών που έχουν δημιουργηθεί και της υφιστάμενης υποδομής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών λιμανιών και στην ενίσχυση της διεθνούς φήμης της κυπριακής σημαίας.
 • Προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας και της καινοτομίας μέσω της ενδυνάμωσης των υποδομών, της αύξησης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού και της ενίσχυσης της δυνατότητας των επιχειρήσεων για ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων.
 • Παροχή υποστήριξης στον τομέα των Κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό κτηρίων με υψηλή ενεργειακή απόδοση.
 • Στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και των προϊόντων γεωργικής προέλευσης, καθώς και στήριξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Περαιτέρω προώθηση και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε όλο το φάσμα των λειτουργιών των επιχειρήσεων.
Σύνολο Οικονομίας
Η συνολική απασχόληση μέσα στην περίοδο 2017-2027 εκτιμάται ότι θα εμφανίσει ανοδική τάση ανακάμπτοντας από τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Μέσα στη δεκαετία αυτή εκτιμάται ότι οι απασχολούμενοι θα σημειώσουν αριθμητική αύξηση 77.952 ατόμων και ποσοστιαία αύξηση 21,0%.

Η ετήσια συνολική ζήτηση την περίοδο 2017-2027 θα ανέλθει στις 15.804 άτομα με τον μέσο ετήσιο ρυθμό να φτάνει στο 3,9%. Οι αναπτυξιακές ανάγκες απασχόλησης, δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας, προβλέπεται ότι θα φτάσουν στις 7.797 άτομα ή 1,9% τον χρόνο και θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες από τις ανάγκες απασχόλησης λόγω αποχωρήσεων που θα ανέρχονται στις 8.007 άτομα ή 2,0% τον χρόνο.

Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας
Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτογενή
τομέα έχοντας σημαντική αύξηση. Ως αποτέλεσμα, 8 στους 10 απασχολούμενους θα απασχολούνται
στον τριτογενή τομέα αυξάνοντας έτσι την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις Υπηρεσίες.

Από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης 10
ανήκουν στον τριτογενή τομέα, 2 στον δευτερογενή τομέα και 1 στον πρωτογενή τομέα.
ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Λιανικό εμπόριο (1.797 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
 Εστιατόρια (1.588 άτομα ή 6,5% τον χρόνο)
 Εκπαίδευση (1.224 άτομα ή 3,9% τον χρόνο)
 Υγεία και κοινωνική μέριμνα (1.131 άτομα ή 4,9% τον χρόνο)
 Κατασκευές (1.084 άτομα ή 3,3% τον χρόνο)
 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (934 άτομα ή 5,2% τον χρόνο)
 Ξενοδοχεία (882 άτομα ή 5,6% τον χρόνο)
 Χονδρικό εμπόριο (858 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
 Δημόσια διοίκηση και άμυνα (820 άτομα ή 2,7% τον χρόνο)
 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (477 άτομα ή 6,1% τον χρόνο)
 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών1
(453 άτομα ή 3,6% τον χρόνο)
 Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (435 άτομα ή 3,1% τον χρόνο)
 Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού (334 άτομα ή 3,3% τον χρόνο)
Επαγγέλματα
Και στις τρεις ευρείες επαγγελματικές κατηγορίες προβλέπεται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση του
αριθμού των απασχολουμένων. Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται στα
επαγγέλματα μέσου επιπέδου (επαγγέλματα που χρειάζονται απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
ενώ 1 στους 3 απασχολούμενους θα εργάζεται σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου (επαγγέλματα που
απαιτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
Από τα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης 14
ανήκουν στους Πτυχιούχους, 6 στους Τεχνικούς βοηθούς και 3 στους Διευθυντές.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Βοηθοί λογιστών (461 άτομα ή 4,7% τον χρόνο)
 Νομικοί (254 άτομα ή 4,5% τον χρόνο)
 Νοσηλευτές και μαίες (230 άτομα ή 3,7% τον χρόνο)
 Λογιστές (157 άτομα ή 3,1% τον χρόνο)
 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (141 άτομα ή 1,7% τον χρόνο)
 Άλλοι εκπαιδευτικοί μη αλλού τοποθετημένοι (136 άτομα ή 6,0% τον χρόνο)
 Υπεύθυνοι δανείων και πιστώσεων (118 άτομα ή 2,6% τον χρόνο)
 Εμπορικοί αντιπρόσωποι (112 άτομα ή 2,0% τον χρόνο)
 Δημοσιογράφοι (101 άτομα ή 7,1% τον χρόνο)
 Διευθυντές εμπορίου (100 άτομα ή 4,8% τον χρόνο)
 Προγραμματιστές εφαρμογών (97 άτομα ή 3,4% τον χρόνο)
 Δάσκαλοι (96 άτομα ή 2,0% τον χρόνο)
 Επόπτες και επιστάτες κατασκευών (89 άτομα ή 3,4% τον χρόνο)
 Ιατροί (88 άτομα ή 3,2% τον χρόνο)
 Διευθυντές χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (87 άτομα ή 5,2% τον χρόνο)
 Καθηγητές ξένων γλωσσών (εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) (81 άτομα ή 6,1% τον χρόνο)
 Στρατιωτικοί (75 άτομα ή 1,6% τον χρόνο)
 Διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ (73 άτομα ή 3,9% τον χρόνο)
 Καθηγητές πανεπιστημίων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (73 άτομα ή 3,4% τον χρόνο)
 Γραμματείς διοίκησης (71 άτομα ή 1,9% τον χρόνο)
 Τεχνικοί βοηθοί πολιτικών μηχανικών (70 άτομα ή 4,0% τον χρόνο)
 Φαρμακοποιοί (62 άτομα ή 5,5% τον χρόνο)
 Οικονομολόγοι (58 άτομα ή 6,8% τον χρόνο)
 Οδοντίατροι (56 άτομα ή 5,0% τον χρόνο)
Από τα επαγγέλματα μέσου επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης 11 ανήκουν
στους Υπαλλήλους υπηρεσιών και πωλητές, 5 στους Τεχνίτες, 3 στους Γραφείς, 2 στους Χειριστές
μηχανημάτων και συναρμολογητές και 1 στους Γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 Ταμίες καταστημάτων και έκδοσης εισιτηρίων (617 άτομα ή 6,6% τον χρόνο)
 Γραφείς γενικών καθηκόντων (595 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
 Τραπεζοκόμοι (567 άτομα ή 5,8% τον χρόνο)
 Πωλητές σε καταστήματα (535 άτομα ή 3,4% τον χρόνο)
 Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, βαν και μοτοσυκλετών (288 άτομα ή 3,8% τον χρόνο)
 Αποθηκάριοι και γραφείς μεταφορών και παραγωγής (268 άτομα ή 5,1% τον χρόνο)
 Οικοδόμοι κατοικιών (251 άτομα ή 3,7% τον χρόνο)
 Μάγειροι (244 άτομα ή 4,7% τον χρόνο)
 Ιδιαιτέρες γραμματείς (234 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (228 άτομα ή 4,0% τον χρόνο)
 Καταστηματάρχες (203 άτομα ή 3,6% τον χρόνο)
 Κομμωτές (189 άτομα ή 4,3% τον χρόνο)
 Αστυνομικοί (εκτός αξιωματούχοι και ντετέκτιβ αστυνομίας) (172 άτομα ή 3,4% τον χρόνο)
 Αισθητικοί (146 άτομα ή 4,3% τον χρόνο)
 Φροντιστές κτηρίων (142 άτομα ή 7,4% τον χρόνο)
 Μηχανικοί αυτοκινήτων (138 άτομα ή 3,5% τον χρόνο)
 Τεχνικοί εγκατάστασης και επισκευής εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (134 άτομα ή 6,3% τον χρόνο)
 Μπάρμαν (114 άτομα ή 5,1% τον χρόνο)
 Παιδοκόμοι (111 άτομα ή 5,5% τον χρόνο)
 Πελεκάνοι και ξυλουργοί (110 άτομα ή 3,9% τον χρόνο)
 Καλλιεργητές φυτειών και κηπευτικών (104 άτομα ή 2,2% τον χρόνο)
 Αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες και παρασκευαστές ζαχαρωτών και σοκολάτων (103 άτομα ή
4,1% τον χρόνο)
Please follow and like us: