Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Ζητείται Ανώτερος Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253,
49.793, 51.333. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με
νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήμες,
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικά.
(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα ατόμων με αναπηρίες ή/και στη διεξαγωγή
ερευνών και μελετών σε θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.
(3) Πολύ καλή γνώση των θεμάτων που αφορούν στον τομέα της αναπηρίας στην Κύπρο, καθώς και των
καλών πρακτικών άλλων χωρών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και
ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας-

Περισσότερα εδώ

Δείτε τη δημοσίευση εδώ

Please follow and like us: