Sunday , 24 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

2 Θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες: 2 Θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με θέματα ατόμων με αναπηρίες.
 • Διεξάγει έρευνες και μελέτες, ετοιμάζει και υποβάλλει εισηγήσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης προς τα άτομα με αναπηρίες.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες, υποβάλλει εκθέσεις προόδου καθώς και εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας, της πολιτικής και των προγραμμάτων του τομέα στον οποίο απασχολείται.
 • Ενημερώνεται και παρακολουθεί την εφαρμογή νομοθεσιών, πολιτικών και προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρίες άλλων κρατικών υπηρεσιών και υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, εκπροσωπεί το Τμήμα και το Υπουργείο σε Διεθνείς Οργανισμούς και θεσμικά όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για θέματα των ατόμων με αναπηρίες.
 • Βοηθά ή/και αναλαμβάνει ως υπεύθυνος για την οργάνωση, εποπτεία, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία κλάδου ή γραφείου του Τμήματος.
 • Εποπτεύει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.: Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law), Οικονομικά. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τρόπους υποβολής αιτήσεων μπορείτε να δείτε εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: