Sunday , 22 July 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Ζητούνται 5 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων: Ζητούνται 5 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε (5) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. (Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: € 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584. Α5: € 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708. Α7(ii): € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539. (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς επίσης τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.
(γ) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί με ταχύτητα και ακρίβεια και ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.
(δ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
(ε) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.
(στ) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο της Αρχής νομοθεσίας.
(ζ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.
(η) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής.
(θ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Τμήμα της Αρχής.

Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα.

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο αναβαθμισμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (δείτε σχετική ανάρτηση στην ενότητα «Προσλήψεις» στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων http://nba.gov.cy με τίτλο «Αποδεκτά Τεκμήρια»).
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Γ. Σημειώσεις:

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό.

Πληροφορίες για τον γραπτό διαγωνισμό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα αποσταλεί στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων και πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση.

3. Κανένας δε διορίζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκτός αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

4. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Δ. Αιτήσεις: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» https://nba.gov.cy/proslipseis/ μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017.

Πληροφορίες: hr@nba.gov.cy ή 22 601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «email» στην αίτησή τους έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.

 

Please follow and like us: