Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Attikouris Enterprises Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η Εταιρία Attikouris Enterprises Ltd που εδρεύει στην Λεμεσό με παγκύπριο δίκτυο πωλήσεων, ζητά άμεσα για εργοδότηση: Γραμματέα για υποστήριξη τμημάτων.

Κύρια καθήκοντα:

 • Παροχή Διοικητικής Υποστήριξης όλων των τμημάτων (πωλήσεις, λογιστήριο, διοίκηση) συμπεριλαμβανομένων συντονισμού και παρακολούθησης διαδικασιών και εκκρεμοτήτων, διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου, αλληλογραφίας, βάσης δεδομένων και Αρχειοθέτησης.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου των πελατών συμπεριλαμβανομένης επικοινωνίας με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και είσπραξη οφειλόμενων υπολοίπων και χειρισμού ημερήσιου προγράμματος/δρομολογίου των πωλητών.
 • Κράτηση και αποστολή πρακτικών συνεδριάσεων.
 • Επίβλεψη και διατήρηση της γενικής εμφάνιση του γραφείου με έμφαση του χώρου υποδοχής.
 • Υποδοχή / εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών.
 • Βασικές γνώσεις λογιστικής.
 • Άριστη χρήση τις Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.
 • Πολύ καλή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση και χρήση όλου του πακέτου Microsoft Office.
 • Σχετική εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2-3 ετών.
 • Εμπειρία στο χώρο του telemarketing θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση- πείρα στη διαχείριση Social Media / Face book, Linked-In, Tweeter θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσωπικά Χαρακτηριστικά/Επαγγελματικές Δεξιότητες υποψηφίων:

 • Υπευθυνότητα / Πρωτοβουλία / Συνέπεια
 • Φιλότιμο / Εχεμύθεια / Ενθουσιασμός
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιμονή στην  υλοποίηση στόχων σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Αναλόγως προσόντων, πείρας και απόδοσης.

Αιτήσεις:

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τις σημείωμα, συστατικές επιστολές και συνοδευτικά πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση attikouris@attikouris.com
 • Οι αιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτου εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA


Attikouris Enterprises Ltd, a company based in Limassol, maintaining a network distribution all over Cyprus seeks to hire: Administration & sales department assistant

Main Duties:

 • Administrative support to all departments of the organization (sales, accounting, management) including coordination and monitoring of processes and pending issues, management of call center, mailing, databases and filing system.
 • Client portfolio management including communication for the purpose of promoting products and collecting outstanding balances. Handling and coordinating the daily sales route planner.
 • Attend meetings, take minutes and circulate to meeting attendees.
 • Supervision and maintenance of the general appearance of the office with emphasis on the reception area.
 • Greet and serve visitors and associates.

Qualifications:

 • Diploma in secretarial studies.
 • Knowledge of accounting basics.
 • Fluency in the English and Greek language (written and oral).
 • Strong computer skills.
 • Strong knowledge of Microsoft Office products.
 • 2-3 years experience in related position.
 • Experience in telemarketing will be considered additional qualification.
 • Knowledge- experience in managing Social Media / Face book, Linked-In, Tweeter will be considered additional qualification.

Personal Characteristics/ Professional behavior:

 • Responsibility / Initiality / Dependability.
 • Filotimo / Loyalty / Self-motivated/ polite.
 • Ability working with people at all levels of the organization.
 • Excellent interpersonal and communication skills.
 • Organizational skills.
 • Ability of setting priorities and implementing targets within a defined timeframe.

Remuneration and Benefits:

 • Based on qualifications, experience and performance.

Applications:

 • Interested candidates may send their CV, letters of recommendation and certificates to attikouris@attikouris.com
 • Applicants who meet the requirements will be invited for a personal interview. All applications will be treated as strictly confidential.
Please follow and like us: