Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραφέας Λογιστηρίου

Photos Photiades Group Ltd: Γραφέας Λογιστηρίου – Λευκωσία

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών.
 • Συμφιλίωση λογαριασμών προμηθευτών.
 • Έκδοση τιμολογίων προς κύριους προμηθευτές.
 • Καταχώρηση εξοδολογίων.
 • Καταχώρηση εγγραφών για accruals & prepayments.
 • Δημιουργία/ αλλαγή αρχείων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
 • Ετοιμασία και έλεγχος διαφόρων οικονομικών καταστάσεων.

 

Προσόντα & Ικανότητες

 • Κάτοχος πτυχίου LCCI Higher.
 • Γνώση και εφαρμογή περί ΦΠΑ νομοθεσίας.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση με αποδεδειγμένες ικανότητες.
 • Γνώση και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (MS Office).
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διεκπεραίωσης καθηκόντων κάτω από την πίεση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ικανότητα επίδειξης προσοχής στη λεπτομέρεια.
 • Εμπειρία χρήσης του λογισμικού συστήματος SAP θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

 

Απολαβές & Ωφελήματα

Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, το οποίο συμπεριλαμβάνει 13ο μισθό, ταμείο προνοίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφαλιστική κάλυψη και άλλα ωφελήματα.

 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που τηρούν τα παραπάνω, καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις  12 Φεβρουαρίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@photiadesgroup.com

Κενή Θέση: Γραφέας Λογιστηρίου – Λευκωσία (anergosjobs.com)

 

Photos Photiades Distributors Ltd

www.photiadesgroup.com

 

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, δεν θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: