Wednesday , 23 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Βουλή των Αντιπροσώπων: 3 Κενές Θέσεις Εργασίας

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, (Συνδυασμένες Κλίμακες).Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν/προαχθούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Δείτε τη δημοσίευση εδώ

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους Περί Προϋπολογισμού Νόμους-

     1. Α. Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας:
          

          (α) Ενημερώνει τα ΜΜΕ και τους πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου, σε τομείς που του ανατίθενται.

          (β) Ασκεί καθήκοντα επικοινωνίας και επαφής με τα ΜΜΕ.

          (γ) Έχει την ευθύνη διευκόλυνσης δημοσιογράφων στο έργο τους, της εγκατάστασης του σχετικού εξοπλισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και της χρήσης του από τους δημοσιογράφους.

          (δ) Έχει την ευθύνη επικοινωνίας με διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και εθνικά κοινοβούλια στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού και των ΜΜΕ.

     Β. Διαδραστικά Θέματα – interactive Media-Graphic Design:
 

   Έχει την ευθύνη για:

               (α) το σχεδιασμό, την καλλιτεχνική επεξεργασία και την επιμέλεια των εκδόσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων (βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων και άλλου έντυπου υλικού), περιλαμβανομένης της τεχνικής αξιολόγησης των καταλληλότερων λύσεων/ιδεών παρουσίασης/δημιουργίας των εκδόσεων αυτών·

          (β) τη συλλογή υλικού, ετοιμασία κειμένων και επιμέλεια φωτογραφικών και άλλων εκθέσεων·

          (γ) την υποβοήθηση στην οργάνωση και στις εργασίες συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων·

     (δ) το σχεδιασμό και καλλιτεχνική εμφάνιση της ιστοσελίδας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

     Γ. Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας:

Έχει την ευθύνη:

          (α) ενημέρωσης της ιστοσελίδας της Βουλής ·

          (β) ετοιμασίας προγραμμάτων και ηλεκτρονικής απεικόνισης δεδομένων ·

          (γ) ενημέρωσης και διαχείρισης των συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας·

          (δ) ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων·

          (ε) ενίσχυσης των διάφορων υπηρεσιών της Βουλής στο έργο τους σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων και του συστήματος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

     Δ. Θέματα Οπτικοακουστικών Μέσων:
     Έχει την ευθύνη:

          (α) για την ηχογράφηση-οπτικογράφηση συνεδριάσεων με σκοπό την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ·

          (β) να χρησιμοποιεί, ανάλογα με τις ανάγκες στήριξης παραγωγής και μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές περιλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων ·

          (γ) να παρακολουθεί εξελίξεις που σημειώνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα οπτικοακουστικά και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις.

     2. Εργάζεται και πέραν των συνήθων ωρών εργασίας, όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

     3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

   3. Απαιτούμενα προσόντα:

          Α. Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας, καθήκοντα 1(Α) (α-δ):

     (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επικοινωνίας.

     (β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

     Β. Διαδραστικά Θέματα – Interactive Media – Graphic Design, καθήκοντα 1(Β) (α-δ):

     (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Διαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia Design) ή σε Ηλεκτρονικά Γραφεία (Computing and Graphic Design).

     (β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

     Γ. Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, καθήκοντα 1Γ (α-ε):

     (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Management Information Systems και Automated Management Systems).

     (β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
Σημ.: Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο.

     Δ. Θέματα Οπτικοακουστικών Μέσων, καθήκοντα 1Δ (α-γ):

     (1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οπτικοακουστικών Μέσων ή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Εικονοληψία, Μοντάζ, Ηχοληψία.

     (β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέματα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

     (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας –

          Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους –
                    (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και
                    (ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημ.:
Eνόψει πρόσφατης Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(3) Προηγούμενη πείρα πέντε τουλάχιστον χρόνων στην εκτέλεση συναφών καθηκόντων.

(4) Ισχυρή προσωπικότητα, πρωτοβουλία, αξιοπιστία, ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί από την Ειδική Επιτροπή. Ειδικότερα, οι πιο πάνω θέσεις, διέπονται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2015 (Ν.114(Ι)/2015), σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, η οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων που επίσης έχουν δημοσιευθεί ή ξεχωριστή εξέταση, όπως σχετικά ήθελε αποφασίσει η Ειδική Επιτροπή, σε συνεννόηση με τον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση.

Σημ.:

     (1) Τα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

     Οι παρούσες ανάγκες απαιτούν όπως οι θέσεις κατανεμηθούν ως ακολούθως:

          (α) Μία θέση στα Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας.

          (β) Δύο θέσεις στα Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας.

     (2) Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».

5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 «Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

6. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 7 Νοεμβρίου 2016. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy

8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Δείτε τη δημοσίευση εδώ

(Φ. 15.21.001.002.001.031.002)


ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ!


Σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε προσεκτικά τα πιο κάτω καθώς και τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου.

ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ.

Το έντυπο είναι μόνον για εκτύπωση. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε είναι δική σας ευθύνη να το προμηθευτείτε από το Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή τις Επαρχακές Διοικήσεις.

Σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς: Αιτήσεις για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής συμπληρώνονται ιδιόχειρα από τους ενδιαφερόμενους και υποβάλλονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση στο έντυπο Γεν. 6, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην παρούσα σελίδα. Στο έντυπο θα πρέπει να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας. Αιτήσεις από μέρους δημοσίων υπαλλήλων υποβάλλονται στη προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για περισσότερες από μια θέσεις, θα πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε θέση.

Οι αιτήσεις παραδίδονται στο Γραφείο της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής ή αποστέλλονται μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση κενών θέσεων. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που παραδίδονται στο Γραφείο της Επιτροπής ή στο ταχυδρομείο για αποστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
22670101ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,1407, Λευκωσία.
Please follow and like us: