Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέσεις Εργασίας – Βασιλικό

1.  Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, προκηρύσσει μία (1) θέση Μηχανολόγου Μηχανικού (Απόφοιτος/η Πανεπιστημίου) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βασιλικό. O/H υποψήφιος/α να πληροί τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (De Minimis) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ορισμένες από τις προϋποθέσεις του σχεδίου είναι οι εξής:

  • Ο/Η υποψήφιος/α να έχει συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και να είναι κάτοχος, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
  • Σε περίπτωση που ο/η απόφοιτος/η διαθέτει εργασιακή πείρασχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
  • Ο/Η απόφοιτος/η να μην έχει ολοκληρώσει με επιτυχία άλλο πρόγραμμα στελέχωσης επιχείρησης με επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, στο πλαίσιο του παρόντος ή άλλου Σχεδίου της. Σε περίπτωση διακοπής τέτοιου προγράμματος, ο/η απόφοιτος/η δεν θα πρέπει να συμμετείχε στο πρόγραμμα με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, για περίοδο πέραν των τεσσάρων (4) μηνών.

Όλες οι προϋποθέσεις του σχεδίου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy)

Επιπρόσθετα προσόντα:

  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού)
  • Πολύ καλή γνώσηMicrosoft Office (απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού)

Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο careers@vassiliko.com μέχρι τις 27.10.2016.

 

2.  Τεχνίτες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις τεχνίτη (Απόφοιτος/η Τεχνικής Σχολής στον Κλάδο Μηχανολογίας) στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βασιλικό. Οι υποψήφιοι/ες να πληρούν τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Άνεργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (De Minimis) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

  • Οι θέσεις αφορούν απογευματινή βάρδια

 

Ορισμένες από τις προϋποθέσεις του σχεδίου είναι οι εξής:

  • Ο/Η υποψήφιος/α να είναι εγγεγραμμένος/η άνεργος/η στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από έξι (6) συνεχόμενους μήνες.
  • Σε περίπτωση που ο/η μακροχρόνια άνεργος/η διαθέτει εργασιακή πείρασχετική με τα καθήκοντα και το επίπεδο της θέσης για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
  • Ο/Η μακροχρόνια άνεργος/η να μην έχει ολοκληρώσει με επιτυχία άλλο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου ή άλλου παρόμοιου Σχεδίου της ΑνΑΔ μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης του εργοδότη από την ΑνΑΔ. Σε περίπτωση διακοπής τέτοιου προγράμματος, ο/η μακροχρόνια άνεργος/η δεν θα πρέπει να συμμετείχε στο πρόγραμμα με επιχορήγηση της ΑνΑΔ, για περίοδο ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών αν αφορά πρόγραμμα ανέργων. Σε περίπτωση διακοπής προγράμματος για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο/η μακροχρόνια άνεργος/η δεν θα πρέπει να συμμετείχε στο πρόγραμμα με επιχορήγηση της ΑνΑΔ για περίοδο ίση ή μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

Όλες οι προϋποθέσεις του σχεδίου είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy)

Παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο careers@vassiliko.com μέχρι τις 27.10.2016.

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

 

Please follow and like us: