Wednesday , 23 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: 5 Θέσεις Γραφέων

ανεργος

Κενές θέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Γραφέα (θέση Πρώτου Διορισμού) στα Γραφεία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, σε όλες τις πόλεις και στο Παραλίμνι.

Η δημοσίευση των θέσεων αυτών γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα

(Κλ. 2): €11.308,68 Χ €146,28 (5) – €12.040,08 Χ €282,48 (1) – €12.322,56 Χ €652,92 (3) – €14.281,32 Χ €1.027,80 (11) – €25.587,12 X €1,118,88 (12) – €39.013,68. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014.

Καθήκοντα και ευθύνες : (α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα στον Οργανισμό. (β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης. (γ) Δακτυλογραφεί και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. (δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων. (ε) Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό. (στ) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του Οργανισμού νομοθεσίας. (ζ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. (η) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. (θ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός Γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού. (ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα : (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση Λογιστικής (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε άλλη εξέταση που εγκρίνεται σαν ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, θα αποτελεί πλεονέκτημα. (5) Υπηρεσία στις θέσεις Βοηθού Γραφείου ή Τηλεφωνητή/Τηλεφωνήτριας στον Οργανισμό θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις : (1) Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί (στο εξής «ο Νόμος»). (2) Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στη γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί και οι οποίοι θα κριθεί ότι κατέχουν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν ακολούθως και σε προφορική εξέταση, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του Νόμου. (3) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφίων, θα καταρτιστεί Πίνακας όπου θα αναγραφούν οι προσοντούχοι υποψήφιοι κατά σειρά συνολικών μονάδων που ο καθένας από αυτούς θα συγκεντρώσει, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται με την παρούσα καθώς και τυχόν θέσεων που θα έχουν δημιουργηθεί ή κενωθεί μέσα σε διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του Πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. (4) Οι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Πτυχίου ή ισότιμου προσόντος θα παίρνουν 4 επιπλέον προσαυξήσεις. (5) Εκείνοι που θα διοριστούν, θα τοποθετηθούν και θα μπορούν να μετακινηθούν, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σε οποιοδήποτε Γραφείο του Οργανισμού, σ’ όλες τις πόλεις και στο Παραλίμνι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016.

Αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που απαιτούνται από το Σχέδιο Υπηρεσίας. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντων, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Λειτουργό Διοικητικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503507 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, hfc@hfc.com.cy

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: