Monday , 28 May 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εθνική Φρουρά: Ζητούνται 3.000 επαγγελματίες οπλίτες (Μηνιαίος μισθός €1.127 + 13ος)

ανεργος

Εθνική Φρουρά: Ζητούνται 3.000 επαγγελματίες οπλίτες (Μηνιαίος μισθός €1.127 + 13ος)

Η Εθνική Φρουρά αλλάζει και ψάχνει 3000 επαγγελματίες, που θα στελεχώσουν ένα σύγχρονο στρατό. Γίνε και εσύ ένας από αυτούς και ξεκίνησε μια καριέρα με μοναδικά ωφελήματα, με σταθερό εργοδότη το κράτος και με εξαιρετικές ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη απο 3-24 Ιουνίου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Ωφελήματα

(α) Μηνιαίος μισθός €1.127 + 13ος

(β) Σύμβαση διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 10 έτη.

(γ) Δικαίωμα στην καταβολή φιλοδωρήματος

Νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη και έξι (6) μήνες υπηρεσίας, ο ΣΥΟΠ θα έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη της σύμβασης ή τον τερματισμό της υπηρεσίας του. Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του ΣΥΟΠ πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και θα αναπροσαρμόζεται με βάση την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(δ) Ωράριο (07:00 – 14:00)

Το ωράριο των ΣΥΟΠ είναι το ίδιο με των υπολοίπων στελεχών (07:00 – 14:00) με αριθμό υπηρεσιών όπως καθορίζεται από τον Αρχηγό ΓΕΕΦ.

(ε) Ετήσια Άδεια 20 μέρες

Για κάθε συμπληρωμένο μήνα απασχόλησης του ΣΥΟΠ υπάρχει δικαίωμα σε άδεια ίση με το 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει εργοδοτούμενος καθορισμένης διάρκειας που συμπληρώνει συνεχή απασχόληση ενός έτους, δηλαδή, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών για κάθε έτος απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.

(στ) Άδεια Ασθενείας

Ο ΣΥΟΠ έχει δικαίωμα σε άδεια ασθένειας είκοσι οκτώ (28) ημερών το χρόνο. Του παρέχεται, περαιτέρω, το δικαίωμα σε παράταση της άδειας αυτής, με πλήρεις απολαβές, για χρονική περίοδο μέχρι και δεκατεσσάρων (14) ημερών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου, μέσω της ίδιας διαδικασίας που τηρείται και για τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.

(ζ) Στους ΣΥΟΠ παραχωρούνται δωρεάν στρατιωτικές στολές και άλλα εφόδια.

(η) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ο ΣΥΟΠ, η σύζυγος και τα τέκνα του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μόνιμα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας.

(θ) Δωρεάν Διακίνηση

Στους ΣΥΟΠ παρέχεται δωρεάν διακίνηση από και προς στις μονάδες με βάση το σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης Οπλιτών Εθνικής Φρουράς. Επιπρόσθετα παρέχεται δωρεάν διακίνηση με τις τακτικές γραμμές των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Επιπρόσθετα Πλεονεκτήματα

(α) Σχέδιο Σπουδών με Μειωμένα Δίδακτρα μέχρι και 50%

Δυνατότητα σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50%, που παραχωρούνται από ιδιωτικά [EK1] πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας, με απογευματινή ή βραδινή φοίτηση.

(β) Σχέδιο Υποτροφιών

Δυνατότητα εξασφάλισης υποτροφιών για απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού, κατόπιν διαγωνισμών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες/ θέσεις.

(γ) Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την πρακτική εξάσκηση σε συγκεκριμένους κλάδους, με ταχύρρυθμη θεωρητική κατάρτιση.

(δ) Μοριοδότηση για μελλοντικές προσλήψεις

Δυνατότητα μοριοδότησης για μελλοντικές προσλήψεις στην Εθνική Φρουρά και στην Αστυνομία.

(στ) Πακέτο προνομίων εκγύμνασης και άθλησης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Απαιτούμενα προσόντα

(α) Να είναι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2)

(γ) Απολυτήριο δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

Διευκρινίζεται ότι για τους απόφοιτους αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό στοιχείο/πιστοποιητικό, πέραν του απολυτήριου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

Για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή απαραίτητου πιστοποιητικού (τεκμηρίου), για πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ.http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/6F96A2FCC2E11F9AC2257BDC00311B38?OpenDocument ή http://www.psc.gov.cy/ και στη συνέχεια ανακοίνωση 05/04/16).

(ε) Ηλικία κάτω των 32 ετών κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων.

(στ) Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) απο 18 εως 30 (ΔΜΣ= βάρος/ ύψος2)
(Π.χ. αν κάποιος έχει ύψος 1.80 μέτρα και βάρος 90 κιλά, ο ΔΜΣ είναι 90/(1.80)2 =27.8, άρα αποδεκτός ΔΜΣ).

(ζ) Λευκό Ποινικό Μητρώο.

(η) Να μην έχει καταδικαστεί από στρατιωτικό δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, και να μην έχει υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας, και

(θ) Να κριθεί κατάλληλος με σωματική ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά από Υγειονομική Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας.

 

Διαδικασία

(α) Συμπλήρωσε ηλεκτρονικά την αίτηση πρόσληψης που θα βρεις στη αρχική σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και θα χρειαστείς μόνο 5 λεπτά.

(β) Για περισσότερες πληροφορίες ή/και παροχή βοήθειας για επιτόπου συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείς να απευθυνθείς στα πιο κάτω Στρατολογικά Γραφεία Δευτέρα – Παρασκευή απο τις 08:00 – 13:30.

 • Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου
  Διογένους 1, Κτίριο «Φιλελεύθερος», Block C, Έγκωμη, Τ.Κ. 2404, Λευκωσία
  Τηλ.: 22417130,22417136
 • Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας
  Λεωφ. Αρτέμιδος, Περιοχή Αλυκής, Στρατόπεδο «Α. Σουρουκλή», Τ.Κ. 6021, Λάρνακα
  Τηλ.: 24411300,24411303
 • Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού
  Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 – 1ος όροφος, Ενορία Καψάλου, Οίκημα TCI, Λεμεσός
  Τηλ.: 25413366 25413367
 • Στρατολογικό Γραφείο Πάφου
  Νέα Κυβερνητικά Κτίρια Πάφου (Κτίριο Ά), Πάφος
  Τηλ.: 25413949 ,25413916

 

(γ) Μπορείς να υποβάλεις αίτηση από 3 μέχρι 24 Ιουνίου 2016, το αργότερο μέχρι η ώρα 24:00 τοπική ώρα.

(δ) Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

(ε) Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης θα λάβεις ηλεκτρονική απόδειξη παραλαβής και εάν πληρείς τα απαιτούμενα προσόντα θα σου δοθούν σαφείς οδηγίες παρουσίασης για την Υγειονομική Εξέταση στα ΚΕΝ / Στρατόπεδα. Κατά την παρουσίαση για την Υγειονομική Εξέταση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσεις δελτίο πολιτικής ταυτότητας.

 

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή τα πιο κάτω πιστοποιητικά ως καθορίζονται στην αίτηση:

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών για έλεγχο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: