Tuesday , 27 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

2 Θέσεις Εργασίας στο Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου

ανεργος

Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Αρ. Θέσεων: δύο (2) θέσεις

Κατηγορία : Σύμβαση

Απολαβές* : €1.042,04 (κατά την 01/09/2012)

* Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με ημερομηνία 11/12/2012.

* Η Νηπιαγωγός παίρνει ετήσια προσαύξηση, αν δικαιούται, κάθε 1η Σεπτεμβρίου.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Υπό την εποπτεία της διευθύντριας και του Επιστημονικού Συμβουλίου του σχολείου:

1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στo πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

2. Αναλαμβάνει την τεκμηρίωση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών με διάφορους τρόπους (πχ έντυπα επικοινωνίας εκθέσεις ανάπτυξης).

3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει πρόγραμμα σε μικροεπίπεδο, όπου και όταν χρειαστεί.

4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

5. Συμμετέχει στις συνεδρίες και στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου στη βάση ευέλικτου ωραρίου.

6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

7. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.

8. Συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

9. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο χρόνο.

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή στην Ψυχολογία (Εκπαιδευτική / Εξελικτική).

3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας θα θεωρείται πλεονέκτημα.

4. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία.

5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word / Excel) και διαδικτύου.

7. Δημιουργικότητα, ευελιξία, ευθυκρισία, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας.

8. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζεται ως εξής:

– 55% για προφορική εξέταση σε θέματα παιδαγωγικού περιεχομένου Προσχολικής Εκπαίδευσης

– 25% για προφορική συνέντευξη

– 20% για το βαθμό του πτυχίου και μεταπτυχιακού

Υποβολή Αιτήσεων

Μαζί με όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω χρειάζεται η επισύναψη επιστολής στην οποία ν΄ αναφέρεται το ενδιαφέρον για εργοδότηση στο Νηπιαγωγείο και τον Βρεφοκομικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894150

Οι προκηρύξεις θέσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: https://www.ucy.ac.cy/nursery/el/

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως στην διεύθυνση:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1, 2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 1678, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ.: 22894150/22894136

ή με ΦΑΞ στον αριθμό: 22895393

ή με Εmail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : nursery@ucy.ac.cy

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή / και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή ν΄ αποσταλούν με κάποιο από τους πιο πάνω τρόπους μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00 μμ.

Όσα έγγραφα μπορούν θα αποσταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο, θα πρέπει να φαίνεται ευδιάκριτη η ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.00 μμ.

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: