Sunday , 25 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου: 7 Θέσεις Εργασίας

ανεργος

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου:  7 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

 1.  Τρεις κενές µόνιµες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστηµίου (θέµατα Λογιστηρίου).

Απαιτούµενα Προσόντα

– Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα ή τίτλος ή ισότιµο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείµενα ή συνδυασµό των αντικειµένων αυτών: i. Οικονοµικά, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικά, Λογιστική (συµπεριλαµβανοµένου του προσόντος του µέλους των Αναγνωρισµένων Σωµάτων Επαγγελµατιών Λογιστών ή µέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.)

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση µιας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερµανικά.

– Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραµµάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)

– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεµύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσµατικής συνεργασίας.

Υποβολή πλήρως συµπληρωµένων αιτήσεων µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στο σύνδεσµο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply µέχρι τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/dp/archive/15818

 

2.  Τρεις (3) κενές µόνιµες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστηµίου (θέµατα Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου.)

Απαιτούµενα Προσόντα

– Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα ή τίτλος ή ισότιµο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείµενα ή συνδυασµό των αντικειµένων αυτών: i. Επιστήµη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός, Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση µιας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερµανικά.

– Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραµµάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)

– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεµύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσµατικής συνεργασίας

Υποβολή πλήρως συµπληρωµένων αιτήσεων µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στο σύνδεσµο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply µέχρι τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/dp/archive/15816

 

3.  Μια (1) κενή µόνιµη θέση Λειτουργού Πανεπιστηµίου (θέµατα Φοιτητικής Μέριµνας), και δύο (2) κενές µόνιµες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστηµίου (θέµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης).

Απαιτούµενα Προσόντα

– Πανεπιστηµιακό ∆ίπλωµα ή τίτλος ή ισότιµο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω αντικείµενα ή συνδυασµό των αντικειµένων αυτών: i. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση, Οικονοµικά, Πολιτικές Επιστήµες, Νοµικά (περιλαµβανοµένου και του Barrister – at – Law), ∆ηµόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση µιας από τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερµανικά.

– Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραµµάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)

– Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεµύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσµατικής συνεργασίας.

Υποβολή πλήρως συµπληρωµένων αιτήσεων µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στο σύνδεσµο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply µέχρι τη ∆ευτέρα 30 Μαΐου 2016 .Για περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/dp/archive/15814

 

FIND JOBS IN CYPRUS

FIND JOBS IN NICOSIA

FIND JOBS IN LIMASSOL

FIND JOBS IN LARNACA

FIND JOBS IN PAPHOS

FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us: